Logo

ข้อมูลผู้ใช้งานที่มีการปรับปรุงข้อมูล User change

<
ลำดับ ปรับปรุง รหัส เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล ประเภท ตำแหน่ง ระดับ หน่วยงาน กลุ่ม วันที่อัพเดท
1 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ พนักงานราชการ
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
20 ก.ค. 67
2 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
20 ก.ค. 67
3 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
20 ก.ค. 67
4 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
20 ก.ค. 67
5 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ พนักงานราชการ
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
19 ก.ค. 67
6 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
19 ก.ค. 67
7 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
19 ก.ค. 67
8 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
19 ก.ค. 67
9 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ พนักงานราชการ
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
18 ก.ค. 67
10 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
18 ก.ค. 67
11 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
18 ก.ค. 67
12 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
18 ก.ค. 67
13 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ พนักงานราชการ
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
17 ก.ค. 67
14 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
17 ก.ค. 67
15 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
17 ก.ค. 67
16 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
17 ก.ค. 67
17 INSERT 11999 1100201431430 นางสาวพัทธวรรณ งามแสง พนักงานราชการ
นักวิชาการตลาด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
17 ก.ค. 67
18 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ พนักงานราชการ
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
17 ก.ค. 67
19 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
17 ก.ค. 67
20 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
17 ก.ค. 67
21 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
17 ก.ค. 67
22 UPDATE 11949 1709900695072 นางสาวอังคณา วิเศษสิงห์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (เขตพระนคร บางรัก ภาษีเจริญ หนองแขม ตลิ่งชัน ทุ่งครุ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ราษฎร์บูรณะ บางแค)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (เขตราษฎร์บูรณะ บางกอกใหญ่ พระนคร บางรัก บางคอแหลม ธนบุรี จอมทอง ยานนาวา)
16 ก.ค. 67
23 UPDATE นางสาวสุวรรณจันทร์ แก่งสันเทียะ ข้าราชการ
สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
24 INSERT 11950 1199900536913 นางสาวสรนันท์ เพิ่มผล ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
25 INSERT 11951 1309901272578 นางสาวมิลินทร์ญาดา เลิศวณิชสิริ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ก.ค. 67
26 UPDATE 10490 1900200010263 นางสาวกนกอร แดงงาม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอท่ายาง ชะอำ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
27 UPDATE 11675 1449900519099 นายธนวัฒน์ อัคแก้ว ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
28 INSERT 11954 1529900953855 นางสาวพรกมล ไชยยาสมบัติ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
16 ก.ค. 67
29 INSERT 11955 1709901007676 นายชลันธร กรีธาธร ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย)
16 ก.ค. 67
30 INSERT 11956 3551100061690 นางสาวภัสนันท์ หลวงดี ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอวังจันทร์ เขาชะเมา แกลง)
16 ก.ค. 67
31 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
16 ก.ค. 67
32 INSERT 11958 1560300229970 นางสาวผกามาศ จอมคำ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
16 ก.ค. 67
33 INSERT 11959 1349900187950 นายธีรเดช วีระเทศ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอเขมราฐ กุดข้าวปุ้น นาตาล โพธิ์ไทร)
16 ก.ค. 67
34 INSERT 11960 1160500059168 นายกรปภา เครือกล้วย ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองลพบุรี พัฒนานิคม)
16 ก.ค. 67
35 INSERT 11961 1361400031261 นางสาวจิณัฐตา ลีรัตน์ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
36 INSERT 11962 1809900024941 นายอัฆเดช ครุวรรณพัฒน์ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอบางสะพาน บางสะพานน้อย ทับสะแก)
16 ก.ค. 67
37 INSERT 11963 1279900043819 นางสาวธารินทิพย์ กุลจรัส ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
16 ก.ค. 67
38 INSERT 11964 1509900966566 นางสาวพีรญา สุนันท์ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
39 INSERT 11965 1361200235440 นายบุญญฤทธิ์ หนชัย ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
16 ก.ค. 67
40 INSERT 11966 3310400553076 นายสุเทพ จำเนียรกูล ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอนางรอง เฉลิมพระเกียรติ โนนสุวรรณ ปะคำ ชำนิ)
16 ก.ค. 67
41 INSERT 11967 1550400076351 นายราเชนทร์ ท้าววัง ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกำแพงเพชร)
16 ก.ค. 67
42 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
16 ก.ค. 67
43 INSERT 11969 1529900790301 นางสาวปรียานาท เทพปินตา ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ก.ค. 67
44 INSERT 11970 1101700003400 นายทวีลาภ เจนชัย ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอ่างทอง ป่าโมก)
16 ก.ค. 67
45 INSERT 11971 1539900574595 นางสาววันทนา สิงห์หา ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
46 INSERT 11972 1409902930675 นางสาวสุภานัน ลิมานนท์ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ก.ค. 67
47 INSERT 11973 1239900280683 นางสาวกชกัณหา สร้อยศรี ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
16 ก.ค. 67
48 INSERT 11974 1449900516961 นางสาวสุกัญญา หารัญดา ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองหนองคาย สระใคร ท่าบ่อ)
16 ก.ค. 67
49 INSERT 11975 1901300021705 นางสาวปวีณา สุวรรณหอม ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเกาะสีชัง บ้านบึง)
16 ก.ค. 67
50 INSERT 11976 1103702426555 นางสาวศิริรัตน์ ศรีกำพล ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
16 ก.ค. 67
51 INSERT 11977 1849901297215 นางสาวอรณัฐ ปุญจุบัน ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอบางเสาธง บางพลี บางบ่อ)
16 ก.ค. 67
52 INSERT 11978 1360400098321 นางสาวภัคศรัณย์ภรณ์ ดาวไธสง ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอนากลาง สุวรรณคูหา)
16 ก.ค. 67
53 INSERT 11979 1679900354861 นายภากรณ์ ตั้งใจตรง ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
16 ก.ค. 67
54 INSERT 11980 1409901698299 นางสาวอินทิรา สุวรรณโคตร ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอมวกเหล็ก หนองโดน พระพุทธบาท วังม่วง)
16 ก.ค. 67
55 INSERT 11981 1939900303288 นางสาวอภิชยา ลาภินี ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอมวกเหล็ก หนองโดน พระพุทธบาท วังม่วง)
16 ก.ค. 67
56 INSERT 11982 1930500220662 นางสาวโยธกา ไชยเพชร ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองจันทบุรี แหลมสิงห์ เขาคิชฌกูฏ)
16 ก.ค. 67
57 INSERT 11983 1969900275471 นางสาวกนกวรรณ ไหมเต็ม ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
16 ก.ค. 67
58 INSERT 11984 1329900547778 นางสาวเจษฎาภรณ์ สมนิยาม ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ก.ค. 67
59 INSERT 11985 1410801125671 นายสุเมธ ศรีเมืองปุน ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพรเจริญ ศรีวิไล โซ่พิสัย)
16 ก.ค. 67
60 INSERT 11986 1929900102355 นายสุไลมาน จันทร์ตุด ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ก.ค. 67
61 INSERT 11987 1479900125422 นายณัฐพงษ์ ภูครองนา ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเซกา บุ่งคล้า บึงโขงหลง)
16 ก.ค. 67
62 INSERT 11988 1310500137876 นางสาวเจนจิรา อินทร์มา ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
63 INSERT 11989 1639900210185 นางสาวคมขวัญ โทนปั่น ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภออู่ทอง สองพี่น้อง)
16 ก.ค. 67
64 UPDATE 10601 1529900843294 นางสาวกานต์ชนก ไชยอุต ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอบ้านหมี่ โคกสำโรง ท่าวุ้ง หนองม่วง)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
65 INSERT 11991 1710500332675 นางสาวอภิสรา ถนนแก้ว ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอสามชุก ดอนเจดีย์ ศรีประจันต์)
16 ก.ค. 67
66 INSERT 11992 2939900016422 นางสาวณฐินี ทองเนียม ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น จังหวัดสุพรรณบุรี
16 ก.ค. 67
67 INSERT 11993 1909800986219 นางสาวภัทรานิษฐ์ ไชยรงค์ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองจันทบุรี แหลมสิงห์ เขาคิชฌกูฏ)
16 ก.ค. 67
68 INSERT 11994 1459900611165 นางสาวธนภัทร แสนสุพรรณ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เสนางคนิคม)
16 ก.ค. 67
69 INSERT 11995 3869800001911 นางสาวอิสรีย์ กิจเจริญวรากุล ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขาสมิง บ่อไร่)
16 ก.ค. 67
70 INSERT 11996 1103702635375 นางสาวธนารัตน์ เจริญยิ่ง ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
71 INSERT 11997 1102001777920 นางสาวจิตตนาถ ปวรินทรางกูร ข้าราชการ
นิติกร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
72 INSERT 11998 1329900777293 นางสาวถิรดา สายยศ ข้าราชการ
นิติกร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
16 ก.ค. 67
73 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ พนักงานราชการ
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
16 ก.ค. 67
74 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
16 ก.ค. 67
75 UPDATE 7575 3580300125224 นางสาวปิ่นมณี อินต๊ะ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
16 ก.ค. 67
76 UPDATE 10290 1779900202033 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
16 ก.ค. 67
77 UPDATE นางสาวเอมมิกา ศิริ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด) 12 ก.ค. 67
78 INSERT 11947 1909900226801 นายเอกราช ฆังคะสุวรรณ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
กลุ่มโครงการในพระราชดำริ
12 ก.ค. 67
79 INSERT 11939 1901100099484 นางปทุมมาศ แป้นสุวรรณ ข้าราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
12 ก.ค. 67
80 INSERT 11940 1101401282595 นางสาวอัจราพร ศรีสุริโย ข้าราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
12 ก.ค. 67
81 INSERT 11941 1160100382476 นางสาวปิยนุช สินธุสกุล ข้าราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
12 ก.ค. 67
82 INSERT 11942 1340600089881 นางสาวจุฑามาตย์ ผิวเพชร ข้าราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
12 ก.ค. 67
83 INSERT 11943 1200900120467 นายกันต์ธนัน ดำดี ข้าราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
12 ก.ค. 67
84 INSERT 11944 1600100511867 นายอุดมศักดิ์ ยศมาก ข้าราชการ
นายช่างโยธา
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านวิศวกรรม
12 ก.ค. 67
85 INSERT 11945 1369900259993 นางสาวพรรณปพร คมขาว ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
กลุ่มบริหารจัดการเงินทุน
12 ก.ค. 67
86 INSERT 11946 1103000038814 นางสาวณัฐพร บุญรอด ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
กลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน
12 ก.ค. 67
87 INSERT 11948 1840100520872 นางสาวหนึ่งฤทัย เมืองฉิม ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตบางแค ปทุมวัน พญาไท ทวีวัฒนา)
12 ก.ค. 67
88 INSERT 11949 1709900695072 นางสาวอังคณา วิเศษสิงห์ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (เขตราษฎร์บูรณะ บางกอกใหญ่ พระนคร บางรัก บางคอแหลม ธนบุรี จอมทอง ยานนาวา)
12 ก.ค. 67
89 UPDATE นางชุลีพร แย้มเปลี่ยน พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 11 ก.ค. 67
90 UPDATE นางสุรัชนา มงคลกุลรัตน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองหิน ภูกระดึง ผาขาว) 11 ก.ค. 67
91 UPDATE 8265 3601200153757 นายธีรพงษ์ ทรัพย์ธานินทร์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
10 ก.ค. 67
92 UPDATE 1427 3860200155871 นายวรพจน์ วิเศษสิงห์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย)
10 ก.ค. 67
93 UPDATE นางทวีสุข เถลิงศักดาเดช ข้าราชการ
สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
9 ก.ค. 67
94 INSERT 11938 1101800325573 นายกวี พิชญะกีรติ พนักงานราชการ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริการ
กองแผนงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
9 ก.ค. 67
95 INSERT 11937 1760490000268 นางสาวพราวระพี มีนาม ข้าราชการ
นิติกร
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
3 ก.ค. 67
96 UPDATE นางสาวศิรินทร์ทิพย์ นาคสวัสดิ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 1 ก.ค. 67
97 UPDATE นางสาวลัทธวรรณ ไชยมงคล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 1 ก.ค. 67
98 UPDATE นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุพรรณ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 1 ก.ค. 67
99 UPDATE นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ ข้าราชการ
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ส่วนกลาง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
1 ก.ค. 67
100 UPDATE นายวงศ์ชัย ไชยโย ข้าราชการ
ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ส่วนกลาง
1 ก.ค. 67
101 INSERT 9216 1480100090359 นางสาวนิภากร คำสาย พนักงานราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอนาทม บ้านแพง ท่าอุเทน)
1 ก.ค. 67
102 UPDATE นางสาวศิริรัตน์ สิเนรุกุลกิตติ์ ข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ฝ่ายบริหารทั่วไป 27 มิ.ย. 67
103 UPDATE 1452 3500800022114 นายณัช ทิศา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 26 มิ.ย. 67
104 UPDATE 3228 3669900208560 นางจารุวรรณ จันทร์อินทร์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 (ด้านข้าวและพืชไร่)
กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร
26 มิ.ย. 67
105 UPDATE 6157 3101900207382 นางนาถประภา ยอดแก้ว ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
26 มิ.ย. 67
106 UPDATE 6160 3859900125441 นางสาวอาริสา ตัณฑจินนะ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์
26 มิ.ย. 67
107 UPDATE 6263 3102001935122 นางเนาวรัตน์ เอื้ออารักษ์พงศ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 (ด้านข้าวและพืชไร่)
26 มิ.ย. 67
108 INSERT 11932 1101400098031 นายเกรียงไกร ไทยภักดี พนักงานราชการ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริการ
กองแผนงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 มิ.ย. 67
109 INSERT 11933 1449900108129 นางสาวธิราภรณ์ ทองล้วน พนักงานราชการ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริการ
กองแผนงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 มิ.ย. 67
110 INSERT 11934 1120100132232 นางสาวพณิดา โหงอ่อน พนักงานราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กองแผนงาน
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
26 มิ.ย. 67
111 INSERT 11935 1103702674150 นางสาวภัทรกัลยา ปักกุนนัน พนักงานราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กองแผนงาน
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
26 มิ.ย. 67
112 INSERT 11936 1103703309285 นางสาวสิริกัญญา จันทร์วัฒนพงษ์ พนักงานราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กองแผนงาน
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
26 มิ.ย. 67
113 UPDATE นายเทวัญ แซ่อ๋อง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอคลองหลวง) 26 มิ.ย. 67
114 UPDATE นางสาวศิริรัตน์ ปรีดาศักดิ์ ข้าราชการ นักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง 26 มิ.ย. 67
115 UPDATE นางสาวกัญญกร กิตติวงศธร ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 26 มิ.ย. 67
116 UPDATE นางสาวกนิษฐิกา ป้อมเผือก ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน 25 มิ.ย. 67
117 UPDATE นางเปมิกา อรุโณทัยสกุล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 25 มิ.ย. 67
118 UPDATE 9633 3610100090558 นางสาวสมลักษณ์ จันทร์กรณ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
นิคมสหกรณ์ทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
24 มิ.ย. 67
119 UPDATE 9013 1341100012813 นางสาวอุไรวรรณ จันมานิจ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอเขมราฐ กุดข้าวปุ้น นาตาล โพธิ์ไทร)
21 มิ.ย. 67
120 UPDATE 11551 3840100262144 นางสาวมัลลิกา เปรมประชา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
21 มิ.ย. 67
121 UPDATE 11841 1409800152029 นางสาวศิวพร พิมพ์ทอง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด เปือยน้อย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น ซำสูง)
21 มิ.ย. 67
122 UPDATE 11876 1409901826971 นางสาวรวิสรา ตรีทศ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองเรือ ภูเวียง หนองนาคำ เวียงเก่า)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น ซำสูง)
21 มิ.ย. 67
123 INSERT 11924 1839900343981 นางสาวรุจรี เพ็ชร์เพ็ง ข้าราชการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 มิ.ย. 67
124 INSERT 11925 1119900402674 นางสาวศุภรัตน์ อมรบรรดิษฐ์ ข้าราชการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 มิ.ย. 67
125 INSERT 11926 1800900138808 นางสาวมลฤดี โยมา ข้าราชการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 มิ.ย. 67
126 INSERT 11927 1740300150654 นางสาววันวิสาข์ อินชูกุล ข้าราชการ
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
21 มิ.ย. 67
127 INSERT 11928 1390400008080 นางสาวสุภาภรณ์ เมษะมัต ข้าราชการ
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท
21 มิ.ย. 67
128 INSERT 11929 1589900002915 นางสาวต้องลดา นาคคล้าย ข้าราชการ
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
21 มิ.ย. 67
129 INSERT 11930 1809700309119 นางสาวกัญญนิตย์ จงคง ข้าราชการ
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี
21 มิ.ย. 67
130 INSERT 11931 1909800571281 นายกฤตวิชญ์ ปิ่มไพบูลย์ ข้าราชการ
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี
21 มิ.ย. 67
131 UPDATE 50 3361000534822 นายสมนึก ระวิพันธ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น น้ำยืน นาจะหลวย บุณฑริก) 20 มิ.ย. 67
132 UPDATE 1076 3570500122113 นายมิตร ทองชัย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน) 20 มิ.ย. 67
133 UPDATE 1427 3860200155871 นายวรพจน์ วิเศษสิงห์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย) 20 มิ.ย. 67
134 UPDATE 1438 3501100313168 นายกิตติพัชญ์ ร้องเพราะ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด) 20 มิ.ย. 67
135 UPDATE 1456 3120100363478 นายกิติศักดิ์ อยู่วัฒนา ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบางละมุง ศรีราชา สัตหีบ) 20 มิ.ย. 67
136 UPDATE 1474 3100202185633 นายจิตรธวัช จันทรินทร์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอนาแก ปลาปาก วังยาง) 20 มิ.ย. 67
137 UPDATE 1479 3510101234708 นายธนวิน แก้วเสมอตา ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเทิง ขุนตาล เชียงของ เวียงแก่น) 20 มิ.ย. 67
138 UPDATE 1480 3160600140079 นางนิตยา อยู่บ้านคลอง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสิงห์บุรี) 20 มิ.ย. 67
139 UPDATE 1582 3520700269401 นายพนมพร กางสำโรง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดอนจาน นามน สหัสขันธ์) 20 มิ.ย. 67
140 UPDATE 1642 3301500599273 นายเมธี พัฒนกุล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพิมาย จักราช ชุมพวง เมืองยาง ลำทะเมนชัย เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง) 20 มิ.ย. 67
141 UPDATE 1747 3570500851361 นางรำพึง ขันจันทร์แสง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 20 มิ.ย. 67
142 UPDATE 2214 3100900909548 นายกรณ์ ยมะคุปต์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพิมาย จักราช ชุมพวง เมืองยาง ลำทะเมนชัย เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง) 20 มิ.ย. 67
143 UPDATE 2331 3550900046813 นายวิชิต ภูกัน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเวียงป่าเป้า แม่สรวย) 20 มิ.ย. 67
144 UPDATE 2411 3801200608981 นายสาธิต ฤทธิขาบ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอท่าศาลา สิชล ขนอม นบพิตำ) 20 มิ.ย. 67
145 UPDATE 2460 3301000450238 นายสมชาย แจงกลาง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพิชัย ทองแสนขัน) 20 มิ.ย. 67
146 UPDATE 3162 3570800124847 นางสาวเฉลิมพร วงศ์จักร์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเทิง ขุนตาล เชียงของ เวียงแก่น) 20 มิ.ย. 67
147 UPDATE 3179 3310400263825 นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอชุมพลบุรี) 20 มิ.ย. 67
148 UPDATE 3196 3309901369331 นางจิราภรณ์ นิ่มวิญญา ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา) 20 มิ.ย. 67
149 UPDATE 3205 3230100477596 นางสาวพรรษรัชต์ ตติชรา ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอคลองใหญ่ เกาะกูด) 20 มิ.ย. 67
150 UPDATE 3246 3200601063808 นางสาวสิริรัตน์ ยิ่งยง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอบางคล้า บางน้ำเปรี้ยว คลองเขื่อน ราชสาส์น) 20 มิ.ย. 67
151 UPDATE 3278 3801600352518 นายสุนทร หนูคล้าย ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองพังงา ทับปุด) 20 มิ.ย. 67
152 UPDATE 3321 3469900067879 สิบเอกผดุงเดช บุญสวัสดิ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดอนจาน นามน สหัสขันธ์) 20 มิ.ย. 67
153 UPDATE 3328 3640900285540 นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า หนองบัวระเหว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า)
20 มิ.ย. 67
154 UPDATE 3330 3540400740532 นายปารัช เสนะสุทธิ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน) 20 มิ.ย. 67
155 UPDATE 3337 3730300484842 นายพิชิต ปิ่นทอง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอมหาชนะชัย คำเขื่อนแก้ว ค้อวัง) 20 มิ.ย. 67
156 UPDATE 3386 3239900027771 นางสาวศิริวรรณ สุขสวัสดิ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขาสมิง บ่อไร่) 20 มิ.ย. 67
157 UPDATE 3404 3800600063272 นางประภัสสร กับปา ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม) 20 มิ.ย. 67
158 UPDATE 3419 3800100005486 นางธัญวดี ชุมคง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลานสกา พรหมคีรี) 20 มิ.ย. 67
159 UPDATE 3443 5460100040419 นางธัศยธรณ์ พรมประเทศ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกมลาไสย ฆ้องชัย ยางตลาด ร่องคำ) 20 มิ.ย. 67
160 UPDATE นายธนโชติ ปิ่นทอง ลูกจ้าง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 20 มิ.ย. 67
161 UPDATE 6029 3801200790593 นางสาวคมสัน มูสีสุทธิ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม) 20 มิ.ย. 67
162 UPDATE 6032 3900100138761 นางพิมลสุข สุนทรเสนาะ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร นาหม่อม) 20 มิ.ย. 67
163 UPDATE 6101 3800101774220 นายอดุล วรรณาการ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอท่าศาลา สิชล ขนอม นบพิตำ) 20 มิ.ย. 67
164 UPDATE 6194 3500700495452 นางสาวอลิศา ลภาภัทรปิติธนา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงใหม่) 20 มิ.ย. 67
165 UPDATE 6196 3480100324097 นายนิคม เข็มปัญญา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอธาตุพนม เรณูนคร) 20 มิ.ย. 67
166 UPDATE 6204 3629900049968 นางสาวณัฐชาภรณ์ เฉลยถิ่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 20 มิ.ย. 67
167 UPDATE 6218 3120100443129 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ นาคสวัสดิ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มโครงการในพระราชดำริ
20 มิ.ย. 67
168 UPDATE 6224 3320300845482 นางสาวจันทิมา โสรถาวร ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอสังขะ บัวเชด) 20 มิ.ย. 67
169 UPDATE 6237 3470101492571 นางสุปราณี สิทธิวงศ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว) 20 มิ.ย. 67
170 UPDATE 6261 3400800146400 นางศุภศิริ จันทร์เวียง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา) 20 มิ.ย. 67
171 UPDATE 6309 3509901274559 นางสาวพรภัสสร วรประชา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด) 20 มิ.ย. 67
172 UPDATE 6358 3801000171733 นางสาวรุ่งอรุณ เหลืองอุ่มพล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลานสกา พรหมคีรี) 20 มิ.ย. 67
173 UPDATE 6473 3550600202577 นางสาวบัวเดียว คำมี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง ภูเพียง สันติสุข แม่จริม) 20 มิ.ย. 67
174 UPDATE 6481 3530900088851 นายวินัย จันทร์ทับทอง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพิชัย ทองแสนขัน) 20 มิ.ย. 67
175 UPDATE 6522 3451000458017 นางพรรณภา หวลระลึก ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก) 20 มิ.ย. 67
176 UPDATE 6545 3510600281442 นายเก่งศักดิ์ มงคล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตาก บ้านตาก วังเจ้า สามเงา) 20 มิ.ย. 67
177 UPDATE 6561 3480800242964 นางสาววัชราภรณ์ เตรียมมหาเกษม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอนาทม บ้านแพง ท่าอุเทน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอศรีสงคราม ท่าอุเทน นาทม บ้านแพง)
20 มิ.ย. 67
178 UPDATE 6563 3340700402251 นางสาวพิศมัย อรุณเรือง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา) 20 มิ.ย. 67
179 UPDATE 6569 3640100547931 นางสาวชนิศา ชื่นชมบุญ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตาก บ้านตาก วังเจ้า สามเงา) 20 มิ.ย. 67
180 UPDATE 6580 3300400286817 นางสาวประภาพรรณ นรินทร์นอก ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบัวใหญ่ โนนแดง บัวลาย สีดา ประทาย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบัวใหญ่ แก้งสนามนาง โนนแดง บัวลาย สีดา บ้านเหลื่อม ประทาย)
20 มิ.ย. 67
181 UPDATE 6604 3801200837930 นางสาวภัทรารวีย์ สุวรรณรัตน์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลานสกา พรหมคีรี) 20 มิ.ย. 67
182 UPDATE 6629 3570700919015 นางสาวอภิรดี อภิธนัง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเวียงป่าเป้า แม่สรวย) 20 มิ.ย. 67
183 UPDATE 6630 3300101520745 นางสาวอุษา ขำหินตั้ง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพิมาย จักราช ชุมพวง เมืองยาง ลำทะเมนชัย เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง) 20 มิ.ย. 67
184 UPDATE 6724 3470101363487 นางรัตนา อุปพงษ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว) 20 มิ.ย. 67
185 UPDATE 6751 3800200212513 นางสุธิรา เชษฐวรรณสิทธิ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอฉวาง ถ้ำพรรณรา พิปูน ช้างกลาง) 20 มิ.ย. 67
186 UPDATE 6760 3450100347224 นางวาสนา อาจทุมมา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว) 20 มิ.ย. 67
187 UPDATE 6762 3460900001888 สิบตำรวจตรีหญิงศุภางค์ วันชูเพลา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกมลาไสย ฆ้องชัย ยางตลาด ร่องคำ) 20 มิ.ย. 67
188 UPDATE 6781 3410102483630 นางน้ำฝน แก้วศิลา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอกุดจับ หนองวัวซอ โนนสะอาด หนองแสง) 20 มิ.ย. 67
189 UPDATE 6938 1800800025076 นางสาวอ้อมใจ สมพืช ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอท่าศาลา สิชล ขนอม นบพิตำ) 20 มิ.ย. 67
190 UPDATE 7135 3350300332761 นางสาวสังวาลย์ ธรรมา พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอมหาชนะชัย คำเขื่อนแก้ว ค้อวัง) 20 มิ.ย. 67
191 UPDATE 7171 3350100626591 นางสาวเย็นฤดี วิระษร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอมหาชนะชัย คำเขื่อนแก้ว ค้อวัง) 20 มิ.ย. 67
192 UPDATE 7174 3471000104061 นางสาวสกลสุภา เพชรคำจันทร์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอกุดจับ หนองวัวซอ โนนสะอาด หนองแสง) 20 มิ.ย. 67
193 UPDATE 7288 3300700186052 นางปวีณ์กร กิจโกศล พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา) 20 มิ.ย. 67
194 UPDATE 7353 3350801015504 นางสาวสุภาพร สอนการ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดอนจาน นามน สหัสขันธ์) 20 มิ.ย. 67
195 UPDATE 7354 3100800343046 นางสาวกันต์กนิษฐ์ เหล็กเพ็ชร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกมลาไสย ฆ้องชัย ยางตลาด ร่องคำ) 20 มิ.ย. 67
196 UPDATE 7366 3469900305044 นางพรรณี มูลวัตร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกมลาไสย ฆ้องชัย ยางตลาด ร่องคำ) 20 มิ.ย. 67
197 UPDATE 7367 3200101104360 นางพรพรหม แจ่มแจ้ง พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบางละมุง ศรีราชา สัตหีบ) 20 มิ.ย. 67
198 UPDATE 7375 3570500420971 นางสาวชลัยรัตน์ เชื้อเมืองพาน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบางละมุง ศรีราชา สัตหีบ) 20 มิ.ย. 67
199 UPDATE 7401 3480600027351 นางอภิศรา ยะสะกะ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอธาตุพนม เรณูนคร) 20 มิ.ย. 67
200 UPDATE 7407 3800400982274 นางมลฤดี ยอดระบำ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอฉวาง ถ้ำพรรณรา พิปูน ช้างกลาง) 20 มิ.ย. 67
201 UPDATE 7413 3801500017873 นางอรุณี เมืองกาญจน์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม) 20 มิ.ย. 67
202 UPDATE 7415 3800500061162 นางศรีรัตน์ เรืองดำ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลานสกา พรหมคีรี) 20 มิ.ย. 67
203 UPDATE 7439 3480600338470 นายกิตติพงษ์ ขอดเมชัย พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอนาแก ปลาปาก วังยาง) 20 มิ.ย. 67
204 UPDATE 7441 3800900642341 นางกฤตพร คงดำ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม) 20 มิ.ย. 67
205 UPDATE 7445 3800100356629 นายอำนวย ลักษณะปิยะ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอฉวาง ถ้ำพรรณรา พิปูน ช้างกลาง) 20 มิ.ย. 67
206 UPDATE 7446 3801200138454 นางอรอุมา ลักษณะปิยะ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอฉวาง ถ้ำพรรณรา พิปูน ช้างกลาง) 20 มิ.ย. 67
207 UPDATE 7450 3809900112242 นางสาวเสาวณีย์ วิทยาเวช พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลานสกา พรหมคีรี) 20 มิ.ย. 67
208 UPDATE 7486 3571000376192 นายธัชนนท์ ก๋าละ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเวียงป่าเป้า แม่สรวย) 20 มิ.ย. 67
209 UPDATE 7489 3570400442914 นายวิทยา เรียบร้อยกิจ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเวียงป่าเป้า แม่สรวย) 20 มิ.ย. 67
210 UPDATE 7493 3570400994861 นางสาวปรารถนา ทำทาน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเทิง ขุนตาล เชียงของ เวียงแก่น) 20 มิ.ย. 67
211 UPDATE 7505 1559900090750 นางสาววิภาสิริ ศรีอาคะ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง ภูเพียง สันติสุข แม่จริม) 20 มิ.ย. 67
212 UPDATE 7513 1809900029900 นายชมบุญ กุณฑลรัตน์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม) 20 มิ.ย. 67
213 UPDATE 7564 3640900192193 นายธนณภัทร หินเพชร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง ภูเพียง สันติสุข แม่จริม) 20 มิ.ย. 67
214 UPDATE 7568 3550700038167 นางนิภาพร คำมงคล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง ภูเพียง สันติสุข แม่จริม) 20 มิ.ย. 67
215 UPDATE 7571 3550200040553 นางสุกัญญา ไชยเรือน พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง ภูเพียง สันติสุข แม่จริม) 20 มิ.ย. 67
216 UPDATE 7612 3340701458064 นางสาวดวงจันทร์ อุตราช ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น น้ำยืน นาจะหลวย บุณฑริก) 20 มิ.ย. 67
217 UPDATE 7622 1820100004874 นางสาวเสาวนิตย์ ประคองสิน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองพังงา ทับปุด) 20 มิ.ย. 67
218 UPDATE 7665 3501200129059 นางวรพรรณ วุฒิวงศา พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงใหม่) 20 มิ.ย. 67
219 UPDATE 7672 3101201074731 นางรดา มูลทะจีน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอสันกำแพง สารภี แม่ออน) 20 มิ.ย. 67
220 UPDATE 7676 3500500297134 นางสาวสุกัญญา ไพยารมณ์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด) 20 มิ.ย. 67
221 UPDATE 7681 3950500242301 นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญแดง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร นาหม่อม) 20 มิ.ย. 67
222 UPDATE 7686 3500700168729 นายสมศักดิ์ ถาวะระ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 20 มิ.ย. 67
223 UPDATE 7710 3480800341521 นางสาวรชนิกร อุปทุม พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว) 20 มิ.ย. 67
224 UPDATE 7764 5170499010442 นางสาวประภาพรรณ์ สายสอนดี พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสิงห์บุรี) 20 มิ.ย. 67
225 UPDATE 7777 3900900140221 นางณัฐิพร เรืองมาก ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร นาหม่อม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสตูล ควนโดน ท่าแพ)
20 มิ.ย. 67
226 UPDATE 7812 3510300152493 นางสาวสุพรรณี เดชชิต พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอสันกำแพง สารภี แม่ออน) 20 มิ.ย. 67
227 UPDATE 7819 3500500044481 นางกาญจนา สุธรรมา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอสันกำแพง สารภี แม่ออน) 20 มิ.ย. 67
228 UPDATE 7892 3710600902216 นางวรรณดี โพธิ์ศรี พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย) 20 มิ.ย. 67
229 UPDATE 7896 1909900102657 นางรุ่งนภา ชูเมือง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร นาหม่อม)
20 มิ.ย. 67
230 UPDATE 7899 3710600903506 นางนิรมล ดวงทาแสง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย) 20 มิ.ย. 67
231 UPDATE 7907 3510600681793 นายกริชไพฑูรย์ เป็งเรือน พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอสันกำแพง สารภี แม่ออน) 20 มิ.ย. 67
232 UPDATE 7913 3539900109996 นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพิชัย ทองแสนขัน) 20 มิ.ย. 67
233 UPDATE 7921 3530800091809 นางสาวจีราวรรณ ตรงนิติธรรม พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพิชัย ทองแสนขัน) 20 มิ.ย. 67
234 UPDATE 7923 3530800087917 นางสาวปุญยรัตน์ คำใส พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน) 20 มิ.ย. 67
235 UPDATE 8036 1549990004840 นางสาวภคพร จงสมจิตต์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน) 20 มิ.ย. 67
236 UPDATE 8162 3801300975595 นางสาวชุติมา ด่านสถาปนาพงศ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม) 20 มิ.ย. 67
237 UPDATE 8259 3800101115731 นางสาวปิติภรณ์ สัจจมาศ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม) 20 มิ.ย. 67
238 UPDATE 8279 3361000017046 นางสาวจินตนา กาญจนฉนวน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด เปือยน้อย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน สีชมพู)
20 มิ.ย. 67
239 UPDATE 8292 3930500670401 นางณัชชนม์ ช่วยเมือง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลานสกา พรหมคีรี) 20 มิ.ย. 67
240 UPDATE 8355 3230500139396 นางสาวพิกุล คุ้มปลี ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขาสมิง บ่อไร่) 20 มิ.ย. 67
241 UPDATE 8439 5500300017339 นางสาวเดือนเพ็ญ มอญตา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด) 20 มิ.ย. 67
242 UPDATE 8476 3400600313922 นางสาวบุศยานุช โชคสวัสดิ์ธนะกิจ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด เปือยน้อย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน สีชมพู)
20 มิ.ย. 67
243 UPDATE 8479 1949900008855 นางสาวกนกวรรณ จุลเอียด ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองปัตตานี) 20 มิ.ย. 67
244 UPDATE 8526 5460100047090 นางสาวชุติมันต์ มะลาชาลี พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดอนจาน นามน สหัสขันธ์) 20 มิ.ย. 67
245 UPDATE 8541 3501900304716 นางสาวสุดาวรรณ สุริยะวรรณ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด) 20 มิ.ย. 67
246 UPDATE 8548 3930700093172 นางสาวศศิวิมล ธรรมกิรติ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บ้านโพธิ์) 20 มิ.ย. 67
247 UPDATE 8682 3650100103617 นางสาวรัชนี ฤทธิพิณ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 20 มิ.ย. 67
248 UPDATE 8688 1810200009690 นางสุกัญญา สุขจิตต์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร นาหม่อม) 20 มิ.ย. 67
249 UPDATE 8692 3440500549461 นายธนาดุล บุตรวงษ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดอนจาน นามน สหัสขันธ์) 20 มิ.ย. 67
250 UPDATE 8738 5571500028602 นางชิวามิ คำหลงแว่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด) 20 มิ.ย. 67
251 UPDATE 8781 3320100506587 นายอดิศักดิ์ สุขไสว พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอชุมพลบุรี) 20 มิ.ย. 67
252 UPDATE 8813 5509900001423 นางสาวไอยริณย์ ใจทิพย์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงใหม่) 20 มิ.ย. 67
253 UPDATE 8821 3501300413841 นางยุพิน อินทะญาติ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอสันกำแพง สารภี แม่ออน) 20 มิ.ย. 67
254 UPDATE 8831 3909900172520 นางสุดารัตน์ กุสสัย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร นาหม่อม) 20 มิ.ย. 67
255 UPDATE 8861 3239900030357 นางปิยพร บุญชู พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขาสมิง บ่อไร่) 20 มิ.ย. 67
256 UPDATE 8942 3349900796413 นางสาวณญากร หมายเกื้อ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ นาตาล โพธิ์ไทร)
20 มิ.ย. 67
257 UPDATE 8950 3410101211326 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ จันทน์หอม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านผือ น้ำโสม นายูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านผือ เพ็ญ น้ำโสม นายูง)
20 มิ.ย. 67
258 UPDATE 8967 3650300060881 นางสาวมนัสนันท์ พุฒลา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน) 20 มิ.ย. 67
259 UPDATE 8972 5800990019369 นางสาวสุคนธ์รัตน์ คงแก้ว ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม) 20 มิ.ย. 67
260 UPDATE 8979 3530900048328 นายศิโรทัย ขำคง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน) 20 มิ.ย. 67
261 UPDATE 9020 3550600443736 นางสาวศุภกานต์ ลีหกุล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง ภูเพียง สันติสุข แม่จริม) 20 มิ.ย. 67
262 UPDATE 9056 3800600767423 นางสาววรินทร โยธารักษ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอท่าศาลา สิชล ขนอม นบพิตำ) 20 มิ.ย. 67
263 UPDATE 9064 1580300006555 นายรภัทร กันทาสุข ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) 20 มิ.ย. 67
264 UPDATE 9087 1809900236247 นางกฤษณา แดงขาว พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอฉวาง ถ้ำพรรณรา พิปูน ช้างกลาง) 20 มิ.ย. 67
265 UPDATE 9095 1801300148081 นางสาวจันจิรา เพ็งสง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม) 20 มิ.ย. 67
266 UPDATE 9177 1739900086955 นางสาวพรจิตรา จันทร์แฝก ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย) 20 มิ.ย. 67
267 UPDATE 9186 1509901152961 นางสาวกชพรรณ มีแจ้ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 20 มิ.ย. 67
268 UPDATE 9240 1510200065592 นางสาวจงจิตร ทมถา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอสันกำแพง สารภี แม่ออน) 20 มิ.ย. 67
269 UPDATE 9279 1249900124860 นายชรินทร์ ไตรรัตน์วัฒนา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บ้านโพธิ์) 20 มิ.ย. 67
270 UPDATE 9338 1249900187292 นางสาวฉวีวรรณ อ่องประเสริฐ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บ้านโพธิ์) 20 มิ.ย. 67
271 UPDATE 9354 3360100453688 นางขนิษฐา ด้วงคำจันทร์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา) 20 มิ.ย. 67
272 UPDATE 9422 1940200067478 นางสาวพินิจนันท์ มณีโรจน์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองปัตตานี) 20 มิ.ย. 67
273 UPDATE 9457 1719900158280 นางสาวนภัทร ทนยิ้ม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย)
20 มิ.ย. 67
274 UPDATE 9458 1800800150024 นางสาวเบญญาทิพย์ ปลักปลา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอฉวาง ถ้ำพรรณรา พิปูน ช้างกลาง)
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
275 UPDATE 9617 1360100028662 นางสาวนิภาพร รานไพรี พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา) 20 มิ.ย. 67
276 UPDATE 9623 5550500207824 นางสาวชไมพร มาตย์คำมี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดอนจาน นามน สหัสขันธ์) 20 มิ.ย. 67
277 UPDATE 9628 3470800294140 นางสาวสุภาวดี ขานพล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว) 20 มิ.ย. 67
278 UPDATE 9682 1301300033628 นางสาววิภาดา ไผ่โสภา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา) 20 มิ.ย. 67
279 UPDATE 9718 1940100153151 นางสาวซอฟียะห์ กะลูแป พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองปัตตานี) 20 มิ.ย. 67
280 UPDATE 9761 3340900411637 นางสาวภัทราภรณ์ สุวรรณกูฏ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก สว่างวีระวงศ์ ม่วงสามสิบ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขื่องใน ม่วงสามสิบ)
20 มิ.ย. 67
281 UPDATE 10023 1451400023020 นางสุดาทิพย์ ประสมบูรณ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอบางคล้า บางน้ำเปรี้ยว คลองเขื่อน ราชสาส์น) 20 มิ.ย. 67
282 UPDATE 10064 1340700140781 นายวิทยา บัวพา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น น้ำยืน นาจะหลวย บุณฑริก) 20 มิ.ย. 67
283 UPDATE 10070 1509901409288 นายนพณพัชร ปันจุติ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 20 มิ.ย. 67
284 UPDATE 10168 1959900081528 นายณธกร อรรถรัฐ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
285 UPDATE 10172 1510100020406 นางสาวศิริพร พุทธโส ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงใหม่) 20 มิ.ย. 67
286 UPDATE 10186 1309900811131 นางวิสุทธิตา พยัคฆพงษ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา) 20 มิ.ย. 67
287 UPDATE 10222 1929900356438 นางสาววรัญญา เชาว์ชาญกิจ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
288 UPDATE 10261 3301501088914 นางสาวอวยพร แซ่เฮง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
289 UPDATE 10284 2430400016853 นางสาวเกศสุดา มาตงามเมือง พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพิมาย จักราช ชุมพวง เมืองยาง ลำทะเมนชัย เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง) 20 มิ.ย. 67
290 UPDATE 10350 1509900825661 นางสาวศิรประภา อัจฉริยะศักดิ์ชัย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอสันกำแพง สารภี แม่ออน) 20 มิ.ย. 67
291 UPDATE 10353 1509900396298 นายชคัตตรัย ปัตถานัง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพิชัย ทองแสนขัน) 20 มิ.ย. 67
292 UPDATE 10369 1929900275667 นางสาวณัฐสิริ อุดมพฤกษา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอฉวาง ถ้ำพรรณรา พิปูน ช้างกลาง)
20 มิ.ย. 67
293 UPDATE 10377 2319900016177 นายทวิชนัย สากระจาย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ
20 มิ.ย. 67
294 UPDATE 10396 1559900089972 นางสาวปานทิพย์ สวนกัน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง ภูเพียง สันติสุข แม่จริม) 20 มิ.ย. 67
295 UPDATE 10399 1500700015951 นางสาวสุกฤตา เจริญโพธิ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตาก บ้านตาก วังเจ้า สามเงา) 20 มิ.ย. 67
296 UPDATE 10442 3840100262152 นางสาวปิยวรรณ เปรมประชา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพิมาย จักราช ชุมพวง เมืองยาง ลำทะเมนชัย เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง) 20 มิ.ย. 67
297 UPDATE 10559 1320200022755 นายบุญทัน เหลามี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอสังขะ บัวเชด) 20 มิ.ย. 67
298 UPDATE 10603 1549900181291 นางสาวทิพวรรณ ประสารยา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด) 20 มิ.ย. 67
299 UPDATE 10630 1509900423163 นายธนภพ บุญธีรารักษ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเทิง ขุนตาล เชียงของ เวียงแก่น) 20 มิ.ย. 67
300 UPDATE 10665 1930100083374 นางสาวธัญนันท์ อำไพฤทธิ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม) 20 มิ.ย. 67
301 UPDATE 10678 1480700126737 นางสาวธดาทิพย์ เชื้อดวงผูย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอนาแก ปลาปาก วังยาง) 20 มิ.ย. 67
302 UPDATE 10690 1579900652847 นางสาวลัทธวรรณ ไชยมงคล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน
20 มิ.ย. 67
303 UPDATE 10751 1349900915165 นางสาวชนานันท์ เยี่ยมรัมย์ พนักงานราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น น้ำยืน นาจะหลวย บุณฑริก) 20 มิ.ย. 67
304 UPDATE 10800 1509901694314 นายธนภัทร ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 20 มิ.ย. 67
305 UPDATE 10803 1509900370001 นางสาวชัชฎา ตันจินะ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงใหม่) 20 มิ.ย. 67
306 UPDATE 10819 1302000004852 ว่าที่ร้อยตรีภัคภณ ประสมบูรณ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพิมาย จักราช ชุมพวง เมืองยาง ลำทะเมนชัย เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง) 20 มิ.ย. 67
307 UPDATE 10830 3120100590814 นายสิทธิพงษ์ จันทร์สนธิ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก) 20 มิ.ย. 67
308 UPDATE 10832 1361100085489 นางสาวมิ่งขวัญ ราชาคำ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 มิ.ย. 67
309 UPDATE 10837 1769900442948 นางสาวรสิตา แสงมณี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
20 มิ.ย. 67
310 UPDATE 10866 1102001272445 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุพรรณ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มบริหารจัดการเงินทุน
20 มิ.ย. 67
311 UPDATE 10881 1900100022588 นางสาววราภรณ์ นุ่นเหว่า ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสตูล ควนโดน ท่าแพ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
312 UPDATE 10883 1909800863851 นายเทวัญ แซ่อ๋อง ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอคลองหลวง)
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
20 มิ.ย. 67
313 UPDATE 10891 1580300032343 นางสาวกนกวรรณ วนาศิริ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) 20 มิ.ย. 67
314 UPDATE 10908 3501900603136 นางสาวดวงดาว ดวงศรีลา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงใหม่) 20 มิ.ย. 67
315 UPDATE 10965 1800100110909 นางสุดารัตน์ เชื้อช่างเขียน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอฉวาง ถ้ำพรรณรา พิปูน ช้างกลาง) 20 มิ.ย. 67
316 UPDATE 10971 1409900824746 นางสาวศิวจิราภัค บริกุลพีรพงศ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภออุบลรัตน์ บ้านฝาง พระยืน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอน้ำพอง กระนวน ซำสูง เขาสวนกวาง)
20 มิ.ย. 67
317 UPDATE 10980 1700300044706 นายฐาปณัฐ โสภา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอธาตุพนม เรณูนคร) 20 มิ.ย. 67
318 UPDATE 10981 1929900461525 นางสาวสินีนาฎ จำนงค์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอบางสะพาน บางสะพานน้อย ทับสะแก)
20 มิ.ย. 67
319 UPDATE 10999 1940300166184 นายฮาพียี แมฮะ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองปัตตานี) 20 มิ.ย. 67
320 UPDATE 11062 2809800016171 นางสาวศิริรัตน์ ปรีดาศักดิ์ ข้าราชการ
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กลุ่มกฎหมาย
20 มิ.ย. 67
321 UPDATE 11066 1909900483057 นางสาวจอมใจ นุ้ยดี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองปัตตานี) 20 มิ.ย. 67
322 UPDATE 11081 1249900039498 นางสาวธิดารัตน์ ศรีเจริญ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอบางคล้า บางน้ำเปรี้ยว คลองเขื่อน ราชสาส์น) 20 มิ.ย. 67
323 UPDATE 11083 1571200048729 นางสาวสุนิษา ผลากอง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเวียงป่าเป้า แม่สรวย) 20 มิ.ย. 67
324 UPDATE 11089 3760500957981 นางสาวจุฑามาศ พัดทอง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
325 UPDATE 11101 1571100134798 นางสาวสุมิตรา เมืองจันทรา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเทิง ขุนตาล เชียงของ เวียงแก่น) 20 มิ.ย. 67
326 UPDATE 11102 1449900087555 นางสาวจริยา เจริญใจ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
นิติกร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
327 UPDATE 11133 1909801050501 นางสาวประภัสสร จินดารัตน์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองพังงา ทับปุด) 20 มิ.ย. 67
328 UPDATE 11188 1349900937991 นางสาวจินตนา บุตรดีวงค์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น น้ำยืน นาจะหลวย บุณฑริก) 20 มิ.ย. 67
329 UPDATE 11203 1809900777191 นางสาวอมรทิพย์ แซ่ลิ่ม พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลานสกา พรหมคีรี) 20 มิ.ย. 67
330 UPDATE 11247 1505200007571 นางสาวกนิษฐิกา ป้อมเผือก ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกำแพงเพชร)
20 มิ.ย. 67
331 UPDATE 11253 1239900232174 นางสาวประกายวรรณ ไกรนารถ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขาสมิง บ่อไร่) 20 มิ.ย. 67
332 UPDATE 11260 1629900405024 นางสาวกัญญกร กิตติวงศธร ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
333 UPDATE 11272 1309901246313 นางสาวณัฐวดี แสงกระจ่าง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพิมาย จักราช ชุมพวง เมืองยาง ลำทะเมนชัย เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง) 20 มิ.ย. 67
334 UPDATE 11295 1640700078676 นายธนกร ศรีวิชัย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2 (ด้านยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชสวน)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
335 UPDATE 11316 3349900820900 นายพิทยาวุฒิ พุฒพันธ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอมหาชนะชัย คำเขื่อนแก้ว ค้อวัง) 20 มิ.ย. 67
336 UPDATE 11327 1939900245873 นายพุฒิพงศ์ ศิริกัณฑ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองปัตตานี) 20 มิ.ย. 67
337 UPDATE 11347 1809900805080 นางสาวสุดารัตน์ สุขสำราญ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอท่าศาลา สิชล ขนอม นบพิตำ) 20 มิ.ย. 67
338 UPDATE 11371 1451000201753 นางลลิตา คณาศรี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
339 UPDATE 11374 1849900255721 นายสิรพงศ์ จันทร์เจริญ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบางละมุง ศรีราชา สัตหีบ) 20 มิ.ย. 67
340 UPDATE 11473 1549900506697 นางสาวณัชณิชา ข้ามเจ็ด ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน) 20 มิ.ย. 67
341 UPDATE 11478 1429900269866 นางสาวศรสวรรค์ พลหอม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเซกา บุ่งคล้า บึงโขงหลง)
20 มิ.ย. 67
342 UPDATE 11501 1500700097469 นางสาวชนิดดา ขันเพชร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 20 มิ.ย. 67
343 UPDATE นายชูเกียรติ สงนุ้ย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพนัสนิคม เกาะจันทร์ บ่อทอง หนองใหญ่ พานทอง) 20 มิ.ย. 67
344 UPDATE 11548 2459900004267 นางสาวสุธิดา โกฐเชียง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย) 20 มิ.ย. 67
345 UPDATE 11568 1309600072031 นางสาวศิริลักษณ์ เซ็นกลาง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพิมาย จักราช ชุมพวง เมืองยาง ลำทะเมนชัย เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง) 20 มิ.ย. 67
346 UPDATE 11613 1900200071891 นางสาวรัชนีกร มนตรี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบางละมุง ศรีราชา สัตหีบ) 20 มิ.ย. 67
347 UPDATE 11623 3619900148443 นางสาวชนิศา อัมระนันทน์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสิงห์บุรี) 20 มิ.ย. 67
348 UPDATE 11653 1411101321169 นางสาวศิริลักษณ์ มูลมาตย์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอกุดจับ หนองวัวซอ โนนสะอาด หนองแสง) 20 มิ.ย. 67
349 UPDATE 11717 1579900665400 นางสาวนิจวิภา ภูกัน พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเวียงป่าเป้า แม่สรวย) 20 มิ.ย. 67
350 UPDATE 11727 1349900949647 นางสาวชลลดา อุดมวงษ์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น น้ำยืน นาจะหลวย บุณฑริก) 20 มิ.ย. 67
351 UPDATE 11777 1349900752673 นายโฆษิต เห็มภูมิ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น น้ำยืน นาจะหลวย บุณฑริก) 20 มิ.ย. 67
352 UPDATE 10235 1329900280534 นางสาวมัลลิกา พรมทาระ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บ้านโพธิ์) 20 มิ.ย. 67
353 UPDATE 9618 1410500088009 นางสาวอภิญญา ศรีพรรณ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว) 20 มิ.ย. 67
354 UPDATE 11804 1329900572705 นางสาววทิตา ตั้งรักษ์วัฒนากุล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก) 20 มิ.ย. 67
355 UPDATE 11885 1809900042591 นางสาวกัณณิกา บุญริน พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอท่าศาลา สิชล ขนอม นบพิตำ) 20 มิ.ย. 67
356 INSERT 614 3160101575169 นายเตชวิทย์ พันธ์กล้า ข้าราชการ 20 มิ.ย. 67
357 INSERT 1343 3540400146096 นายเอกราช ถุงคำ ข้าราชการ
ระดับ 4
20 มิ.ย. 67
358 INSERT 1654 3301000481028 นายสุพิสิษฐ์ น้อมกลาง ข้าราชการ
ระดับ 5
20 มิ.ย. 67
359 INSERT 4874 3950100040621 นายนิยม มณีรัตน์ ลูกจ้าง 20 มิ.ย. 67
360 INSERT 5050 3520101127294 นายจรัฐฤทธิ์ มาน้อยทวีทรัพย์ ลูกจ้าง
ระดับ ช2
20 มิ.ย. 67
361 UPDATE 10991 1809900603266 นางสาวปาณิสรา บุญศิริชัย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอทองผาภูมิ สังขละบุรี)
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
362 UPDATE 11079 1579900712874 นายขุนชัย ไชยนาม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอตากฟ้า ตาคลี)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
363 UPDATE 11103 1509901581480 นางสาวนวภัทร ประภาวงศ์ ข้าราชการ
นักวิชาการสหกรณ์
นิติกร
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว ชุมแสง พยุหะคีรี โกรกพระ)
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
20 มิ.ย. 67
364 UPDATE 11314 1909800570144 นางสาวฮายาตี เหล็มโส๊ะ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเบตง)
นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น จังหวัดสุพรรณบุรี
20 มิ.ย. 67
365 UPDATE 1604 3560500196079 ว่าที่ร้อยตรีปิยะวิทย์ สุขเกษม ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอท่าปลา น้ำปาด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอฟากท่า ท่าปลา น้ำปาด)
14 มิ.ย. 67
366 UPDATE 3291 3160101060550 นางกุลณัฐฐา วิงวอน ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภออินทร์บุรี พรหมบุรี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภออินทร์บุรี)
14 มิ.ย. 67
367 UPDATE 3380 3860400332687 นายจิรวัฒน์ ไชยพุทธ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอท่าตะเกียบ แปลงยาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอท่าตะเกียบ)
14 มิ.ย. 67
368 UPDATE 6546 3240200045515 นางสาวรุ่งนะภา กลัดเจริญ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอพนมสารคาม สนามชัยเขต)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอพนมสารคาม แปลงยาว สนามชัยเขต)
14 มิ.ย. 67
369 UPDATE 6658 3800900012134 นางสาวสุมาลี นาคสีทอง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตดอนเมือง หลักสี่)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตมีนบุรี ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม คันนายาว คลองสามวา)
14 มิ.ย. 67
370 UPDATE 6694 3320800347732 นางสาวลำไพร โกศล พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (เขตมีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง คลองเตย)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
14 มิ.ย. 67
371 UPDATE 6873 5600490012235 นางสาวกาญจนา ศิริบุตร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอตากฟ้า ตาคลี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าตะโก ไพศาลี ชุมแสง หนองบัว ตากฟ้า ตาคลี)
14 มิ.ย. 67
372 UPDATE 6904 3710500801761 นางสาวทยิดา วงศาโรจน์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าม่วง ท่ามะกา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าม่วง พนมทวน ท่ามะกา)
14 มิ.ย. 67
373 UPDATE 6926 3960800052061 นายโซเฟียน นิยอ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอจะแนะ เจาะไอร้อง ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอระแงะ)
14 มิ.ย. 67
374 UPDATE 6939 3960100283451 นางสาวซารีปะฮ์ มะเซ็ง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอตากใบ สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี สุคิริน แว้ง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนราธิวาส)
14 มิ.ย. 67
375 UPDATE 6972 3340700322185 นางอ่อนตา เสวยสุข พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอวารินชำราบ นาเยีย สำโรง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ นาเยีย สำโรง)
14 มิ.ย. 67
376 UPDATE 7013 3490100192638 นางสาวนันธิดา ทองเภา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ ดงหลวง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ ดอนตาล)
14 มิ.ย. 67
377 UPDATE 7017 3471201386897 นางสาวปิยะพร ฤกษ์งาม พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอคำชะอี หนองสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอคำชะอี ดงหลวง นิคมคำสร้อย หนองสูง)
14 มิ.ย. 67
378 UPDATE 7020 5490400018567 นางสาวสุวิมล แก้วสุวรรณ์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ ดงหลวง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอคำชะอี ดงหลวง นิคมคำสร้อย หนองสูง)
14 มิ.ย. 67
379 UPDATE 7027 3329900300850 นายสุเรนทร์ ชูตาลัด พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน เขวาสินรินทร์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก)
14 มิ.ย. 67
380 UPDATE 7032 3490300068825 นางสาวปะราลี กลางประพันธ์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ ดงหลวง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ ดอนตาล)
14 มิ.ย. 67
381 UPDATE 7033 3320700856015 นางเพชรฑิรา แสงศรี พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน เขวาสินรินทร์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน)
14 มิ.ย. 67
382 UPDATE 7036 3320100608622 นางสาวสุภาวดี บุญแก้ว พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอศีขรภูมิ สำโรงทาบ ศรีณรงค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอศีขรภูมิ เขวาสินรินทร์ สำโรงทาบ จอมพระ ศรีณรงค์)
14 มิ.ย. 67
383 UPDATE 7065 1330400030701 นางสาวอรวรรณ เนตรสาร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเขื่องใน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น น้ำยืน นาจะหลวย บุณฑริก)
14 มิ.ย. 67
384 UPDATE 7136 3411900362016 นางนัทธมน เทพมูณี พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านผือ น้ำโสม นายูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอศรีธาตุ ทุ่งฝน สร้างคอม บ้านดุง วังสามหมอ)
14 มิ.ย. 67
385 UPDATE 7164 3359900148349 นางสาวศรินยา ทาระพันธ์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองยโสธร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองยโสธร ป่าติ้ว)
14 มิ.ย. 67
386 UPDATE 7165 3410300481501 นางสาวอภิสรา เมฆวัน พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านผือ น้ำโสม นายูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านผือ เพ็ญ น้ำโสม นายูง)
14 มิ.ย. 67
387 UPDATE 7167 3350400489921 นางญาณิศา มีจินดา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุดชุม ทรายมูล ป่าติ้ว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุดชุม เลิงนกทา ไทยเจริญ ทรายมูล)
14 มิ.ย. 67
388 UPDATE 7173 3350600033050 นายอัคราทิตย์ มีจินดา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุดชุม ทรายมูล ป่าติ้ว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุดชุม เลิงนกทา ไทยเจริญ ทรายมูล)
14 มิ.ย. 67
389 UPDATE 7208 3410100807918 นางสาวรัตนา เศวตวงศ์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุดรธานี พิบูลย์รักษ์ ประจักษ์ศิลปาคม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุดรธานี)
14 มิ.ย. 67
390 UPDATE 7238 1219900044181 นางสาวอำไพ นามวงษ์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองระยอง บ้านฉาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองระยอง บ้านค่าย นิคมพัฒนา บ้านฉาง)
14 มิ.ย. 67
391 UPDATE 7250 3440700219073 นางสาวกฤษณา พรมโสภา พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอโชคชัย ปักธงชัย วังน้ำเขียว ขามทะเลสอ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอครบุรี โชคชัย หนองบุญมาก เสิงสาง)
14 มิ.ย. 67
392 UPDATE 7256 3401200067461 นางสาวเรืองฤทธิ์ นิลศิริ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบัวใหญ่ โนนแดง บัวลาย สีดา ประทาย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบัวใหญ่ แก้งสนามนาง โนนแดง บัวลาย สีดา บ้านเหลื่อม ประทาย)
14 มิ.ย. 67
393 UPDATE 7270 3309900573058 นางพรรณราย อาจศึก พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอด่านขุนทด สีคิ้ว เทพารักษ์ ปากช่อง)
14 มิ.ย. 67
394 UPDATE 7282 3300400189382 นางสาวจรรยา แก้วตะพาน พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอโนนสูง ขามสะแกแสง คง บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอโนนสูง ขามสะแกแสง พระทองคำ โนนไทย คง)
14 มิ.ย. 67
395 UPDATE 7293 3410400395496 นางสาวรุ่งอรุณ สงกา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอโนนสูง ขามสะแกแสง คง บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบัวใหญ่ แก้งสนามนาง โนนแดง บัวลาย สีดา บ้านเหลื่อม ประทาย)
14 มิ.ย. 67
396 UPDATE 7295 4309900007859 นายชัยวัฒน์ ปลั่งกลาง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอครบุรี หนองบุญมาก เสิงสาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอด่านขุนทด สีคิ้ว เทพารักษ์ ปากช่อง)
14 มิ.ย. 67
397 UPDATE 7343 3460100550968 นางเพียงพิศ โสภิพันธ์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี ท่าคันโท ห้วยเม็ก)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี คำม่วง ท่าคันโท สามชัย ห้วยเม็ก)
14 มิ.ย. 67
398 UPDATE 7346 3461300458900 นางสาวสมหวัง เพ็งลุน พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคู)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคู ห้วยผึ้ง สมเด็จ)
14 มิ.ย. 67
399 UPDATE 7354 3100800343046 นางสาวกันต์กนิษฐ์ เหล็กเพ็ชร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกมลาไสย ฆ้องชัย ยางตลาด ร่องคำ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี คำม่วง ท่าคันโท สามชัย ห้วยเม็ก)
14 มิ.ย. 67
400 UPDATE 7366 3469900305044 นางพรรณี มูลวัตร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกมลาไสย ฆ้องชัย ยางตลาด ร่องคำ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดอนจาน นามน สหัสขันธ์)
14 มิ.ย. 67
401 UPDATE 7403 3800900711261 นางสาวสุภาภรณ์ จุลรัตน์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่ บางขัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่)
14 มิ.ย. 67
402 UPDATE 7405 3800101090991 นางสาวจุรีรัตน์ สุวรรณ์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์ บางขัน)
14 มิ.ย. 67
403 UPDATE 7428 3809900112269 นางรัตนะ ศรีสุวรรณ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์ บางขัน)
14 มิ.ย. 67
404 UPDATE 7435 3800100356165 นางสงวนศรี สุขอนันต์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่ บางขัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่)
14 มิ.ย. 67
405 UPDATE 7439 3480600338470 นายกิตติพงษ์ ขอดเมชัย พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอนาแก ปลาปาก วังยาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอธาตุพนม เรณูนคร)
14 มิ.ย. 67
406 UPDATE 7489 3570400442914 นายวิทยา เรียบร้อยกิจ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเวียงป่าเป้า แม่สรวย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเทิง ขุนตาล เชียงของ เวียงแก่น)
14 มิ.ย. 67
407 UPDATE 7509 3430900470829 นางสาวจีรโชติ นิเวศน์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเซกา บุ่งคล้า บึงโขงหลง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพรเจริญ ศรีวิไล เซกา โซ่พิสัย บึงโขงหลง)
14 มิ.ย. 67
408 UPDATE 7511 3430500533084 นางรัชนก จินตนานันท์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอโพนพิสัย รัตนวาปี เฝ้าไร่)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองหนองคาย โพนพิสัย รัตนวาปี เฝ้าไร่)
14 มิ.ย. 67
409 UPDATE 7526 3550700422498 นางรอยพิมพ์ ปาจินะ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเวียงสา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเวียงสา นาน้อย นาหมื่น)
14 มิ.ย. 67
410 UPDATE 7544 3360800016353 นางปราติมา มีใส พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า หนองบัวระเหว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า)
14 มิ.ย. 67
411 UPDATE 7564 3640900192193 นายธนณภัทร หินเพชร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง ภูเพียง สันติสุข แม่จริม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปัว สองแคว เชียงกลาง ท่าวังผา ทุ่งช้าง)
14 มิ.ย. 67
412 UPDATE 7570 3360101435365 นางบุหลัน วิชัยสูง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอบ้านแท่น แก้งคร้อ คอนสวรรค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล หนองบัวระเหว)
14 มิ.ย. 67
413 UPDATE 7662 3710200065155 นางสาวธัญญรัตน์ มาลัย พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอพร้าว ไชยปราการ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ)
14 มิ.ย. 67
414 UPDATE 7665 3501200129059 นางวรพรรณ วุฒิวงศา พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงใหม่)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพร้าว เชียงดาว เวียงแหง)
14 มิ.ย. 67
415 UPDATE 7677 3499900091249 นางสาวรัตนา สุวรรณศรี พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอคำชะอี หนองสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอคำชะอี ดงหลวง นิคมคำสร้อย หนองสูง)
14 มิ.ย. 67
416 UPDATE 7681 3950500242301 นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญแดง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร นาหม่อม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอสะบ้าย้อย)
14 มิ.ย. 67
417 UPDATE 7686 3500700168729 นายสมศักดิ์ ถาวะระ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 14 มิ.ย. 67
418 UPDATE 7687 3501400140480 นางสาวลาวัลย์ อภิมร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 (อำเภอดอยหล่อ สันป่าตอง หางดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอดอยหล่อ สันป่าตอง ดอยเต่า)
14 มิ.ย. 67
419 UPDATE 7702 3470500159158 นางสาวหทัยรัตน์ แก้วมุงคุณ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอพังโคน พรรณานิคม อากาศอำนวย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอพังโคน สว่างแดนดิน ส่องดาว พรรณานิคม)
14 มิ.ย. 67
420 UPDATE 7717 1490400033687 นางสาวอรพิน เรืองสวัสดิ์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน ส่องดาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก เต่างอย วาริชภูมิ ภูพาน นิคมน้ำอูน โคกศรีสุพรรณ)
14 มิ.ย. 67
421 UPDATE 7743 3400300207949 นางสุกาญดา ศรีโยธา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภออุบลรัตน์ บ้านฝาง พระยืน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองเรือ บ้านฝาง พระยืน ภูเวียง หนองนาคำ อุบลรัตน์ เวียงเก่า)
14 มิ.ย. 67
422 UPDATE 7745 3410400760798 นางสาวศรีไพร เหง้าพรหมมินทร์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น ซำสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด มัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย ชนบท โนนศิลา เปือยน้อย)
14 มิ.ย. 67
423 UPDATE 7749 5400700030457 นางสาววิภาวดี คุณัญญ์ญา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภออุบลรัตน์ บ้านฝาง พระยืน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอน้ำพอง กระนวน ซำสูง เขาสวนกวาง)
14 มิ.ย. 67
424 UPDATE 7757 3901000123649 นายชัยวุฒิ คงธนธรรมกุล พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอหาดใหญ่ สะเดา คลองหอยโข่ง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอหาดใหญ่ สะเดา คลองหอยโข่ง)
14 มิ.ย. 67
425 UPDATE 7768 3401000006019 นางสาวอรอุมา ยุพิน พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอน้ำพอง กระนวน เขาสวนกวาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น)
14 มิ.ย. 67
426 UPDATE 7773 1959900016793 นางสาวชนินทร์สุดา ดวงดี พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเบตง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง)
14 มิ.ย. 67
427 UPDATE 7783 3420300021721 นายพรรณเชษฐ์ ตันมิ่ง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน สีชมพู)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน สีชมพู)
14 มิ.ย. 67
428 UPDATE 7796 3909900688496 นางสาวสุกานดา เจียมจารุภา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ์)
14 มิ.ย. 67
429 UPDATE 7803 3101801088326 นางเจนจิรา กันทะเป็ง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอสะเมิง แม่วาง กัลยาณิวัฒนา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอหางดง สะเมิง แม่วาง)
14 มิ.ย. 67
430 UPDATE 7808 3909800650411 นายวิสุทธิ์ ถาวรประเสริฐ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอฝาง แม่อาย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ)
14 มิ.ย. 67
431 UPDATE 7820 3500700226231 นายเอกภพ นวลฝั้น พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเชียงดาว เวียงแหง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพร้าว เชียงดาว เวียงแหง)
14 มิ.ย. 67
432 UPDATE 7822 5501400017510 นายชนพัฒน์ บัวงาม พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอพร้าว ไชยปราการ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอหางดง สะเมิง แม่วาง)
14 มิ.ย. 67
433 UPDATE 7836 3640200308555 นางสาวทิพย์รัตน์ วิมลศิลป์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเวียงสา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ่อเกลือ)
14 มิ.ย. 67
434 UPDATE 7902 3710600837988 นางพัชรินทร์ สมรภูมิ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าม่วง ท่ามะกา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าม่วง พนมทวน ท่ามะกา)
14 มิ.ย. 67
435 UPDATE 8134 3600600036421 นางสาวศรัญญา ธัญญกิจ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอท่าตะโก ไพศาลี หนองบัว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว)
14 มิ.ย. 67
436 UPDATE 8228 3809900250246 นางสาววันเพ็ญ ชูวาลา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์ บางขัน)
14 มิ.ย. 67
437 UPDATE 8317 1509900080487 นางสาวนภาพรรณ วรรณประดิษฐ์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 11 (อำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 (อำเภอแม่แจ่ม จอมทอง กัลยาณิวัฒนา ฮอด อมก๋อย)
14 มิ.ย. 67
438 UPDATE 8326 3341400124346 นางกรรณิกา ลัทธิวรรณ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอเขมราฐ กุดข้าวปุ้น นาตาล โพธิ์ไทร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ นาตาล โพธิ์ไทร)
14 มิ.ย. 67
439 UPDATE 8429 3530100365167 นางกนกวรรณ ทองตัน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอฟากท่า บ้านโคก)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านโคก)
14 มิ.ย. 67
440 UPDATE 8442 3309900158123 นางจารุวรรณ รุ่งศรีรัตน์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุดรธานี พิบูลย์รักษ์ ประจักษ์ศิลปาคม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุดรธานี)
14 มิ.ย. 67
441 UPDATE 8449 1179900204236 นางสาววรนุช อัครดำรงค์สกุล พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอค่ายบางระจัน ท่าช้าง บางระจัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอค่ายบางระจัน ท่าช้าง พรหมบุรี บางระจัน)
14 มิ.ย. 67
442 UPDATE 8456 3569900224981 นายกฤติพงศ์ บุญเรือง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอท่าปลา น้ำปาด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน)
14 มิ.ย. 67
443 UPDATE 8526 5460100047090 นางสาวชุติมันต์ มะลาชาลี พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดอนจาน นามน สหัสขันธ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคู ห้วยผึ้ง สมเด็จ)
14 มิ.ย. 67
444 UPDATE 8830 4100600030964 นางสาววรลักษณ์ ศรีวิโรจน์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอค่ายบางระจัน ท่าช้าง บางระจัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอค่ายบางระจัน ท่าช้าง พรหมบุรี บางระจัน)
14 มิ.ย. 67
445 UPDATE 8864 1401600029498 นางสาวศศิธร นาคโมรา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น ซำสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น)
14 มิ.ย. 67
446 UPDATE 8869 3200900816093 นางเกศรา เกษมสุขจรัสแสง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ นาทวี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจะนะ)
14 มิ.ย. 67
447 UPDATE 8897 3349900590441 นางษญาฎา แก้วงามสอง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเขื่องใน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขื่องใน ม่วงสามสิบ)
14 มิ.ย. 67
448 UPDATE 8909 1102700112919 นางสาวณัฐชยา อุ่ยตระกูล พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตสายไหม บางเขน บึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตสะพานสูง บางซื่อ ลาดพร้าว บึงกุ่ม จตุจักร)
14 มิ.ย. 67
449 UPDATE 8911 1800600097618 นางสาวเบญจวรรณ ดิษสร พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (เขตลาดพร้าว บางกะปิ สวนหลวง)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
14 มิ.ย. 67
450 UPDATE 9041 3160600447638 นางภัคชาภา ระเบียบงาม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอค่ายบางระจัน ท่าช้าง บางระจัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอค่ายบางระจัน ท่าช้าง พรหมบุรี บางระจัน)
14 มิ.ย. 67
451 UPDATE 9078 1801500038424 นางสาวภัทรสุดา ปัญจาระ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (เขตจตุจักร)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
14 มิ.ย. 67
452 UPDATE 9092 1570200077205 นางสาวกัลยาณี เตจ๊ะ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงราย แม่ลาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเทิง ขุนตาล เชียงของ เวียงแก่น)
14 มิ.ย. 67
453 UPDATE 9120 1460900059880 นางสาวพัชรีวรรณ กูลวงค์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอห้วยผึ้ง สมเด็จ คำม่วง สามชัย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกมลาไสย ฆ้องชัย ยางตลาด ร่องคำ)
14 มิ.ย. 67
454 UPDATE 9172 3900800138267 นางเยาวเรศ โชติช่วง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ)
14 มิ.ย. 67
455 UPDATE 9186 1509901152961 นางสาวกชพรรณ มีแจ้ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 14 มิ.ย. 67
456 UPDATE 9192 1102700283896 นายคมสันต์ บุตรี พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตสายไหม บางเขน บึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
14 มิ.ย. 67
457 UPDATE 9193 1102700028501 นางสาวสุนิษา ยูซบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (เขตจตุจักร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (เขตลาดกระบัง วัฒนา สวนหลวง ประเวศ คลองเตย)
14 มิ.ย. 67
458 UPDATE 9219 3239900067749 นางสาวจันทรจิรา ช่วยทุกข์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด แหลมงอบ)
14 มิ.ย. 67
459 UPDATE 9222 3200100172175 นางสาวสมพร คุณแสง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชลบุรี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบางละมุง ศรีราชา สัตหีบ)
14 มิ.ย. 67
460 UPDATE 9240 1510200065592 นางสาวจงจิตร ทมถา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอสันกำแพง สารภี แม่ออน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอหางดง สะเมิง แม่วาง)
14 มิ.ย. 67
461 UPDATE 9278 1560300090076 นางสาววาสนา สบบง พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพาน ป่าแดด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพาน ป่าแดด พญาเม็งราย)
14 มิ.ย. 67
462 UPDATE 9291 3480500027502 นางนารีรัตน์ มีแสง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเซกา บุ่งคล้า บึงโขงหลง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองบึงกาฬ บุ่งคล้า ปากคาด)
14 มิ.ย. 67
463 UPDATE 9310 1400300047465 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรภรณ์ สันติสูงเนิน พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านผือ น้ำโสม นายูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอหนองหาน ประจักษ์ศิลปาคม พิบูลย์รักษ์ กุมภวาปี กู่แก้ว ไชยวาน)
14 มิ.ย. 67
464 UPDATE 9318 3101202630735 นางรุ่งตะวัน ไวยวิรา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภออินทร์บุรี พรหมบุรี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภออินทร์บุรี)
14 มิ.ย. 67
465 UPDATE 9400 1411900089216 นางสาวอัจฉรา คำจันทร์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอทุ่งฝน สร้างคอม บ้านดุง เพ็ญ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอศรีธาตุ ทุ่งฝน สร้างคอม บ้านดุง วังสามหมอ)
14 มิ.ย. 67
466 UPDATE 9426 1100701573497 นายพรพรหม ชาญสวัสดิ์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (เขตวัฒนา พระโขนง บางนา ประเวศ คลองสามวา บางซื่อ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
14 มิ.ย. 67
467 UPDATE 9431 1301100067006 นางสาวศุภลักษณ์ ชุ่มกลาง พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอด่านขุนทด เทพารักษ์ พระทองคำ โนนไทย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอปักธงชัย วังน้ำเขียว สูงเนิน ขามทะเลสอ)
14 มิ.ย. 67
468 UPDATE 9467 1430500216716 นางอรอุมา ประสงค์ศิลป์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองบึงกาฬ ปากคาด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองบึงกาฬ บุ่งคล้า ปากคาด)
14 มิ.ย. 67
469 UPDATE 9482 1103700550089 นางสาวศรุดา สุปันณี พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (เขตลาดพร้าว บางกะปิ สวนหลวง)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
14 มิ.ย. 67
470 UPDATE 9503 1411200162468 นางสาวอรอุมา แพงวงษ์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอศรีบุญเรือง นาวัง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอศรีบุญเรือง โนนสัง นาวัง)
14 มิ.ย. 67
471 UPDATE 9505 3570800139801 นายกิตติไกร ไชยเลิศ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงราย แม่ลาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย แม่ลาว)
14 มิ.ย. 67
472 UPDATE 9509 1950500035881 นายรุสลัน บารมีดิง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองยะลา รามัน กรงปินัง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอรามัน)
14 มิ.ย. 67
473 UPDATE 9511 1349900594857 นางสาวสุรีรัตน์ สมชาติ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุบลราชธานี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขื่องใน ม่วงสามสิบ)
14 มิ.ย. 67
474 UPDATE 9541 1101500226235 นางสาวดาราวรรณ มีบริบูรณ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตปทุมวัน ราชเทวี บางพลัด สาทร จอมทอง บางคอแหลม บางกอกน้อย ทวีวัฒนา ธนบุรี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตบางแค ปทุมวัน พญาไท ทวีวัฒนา)
14 มิ.ย. 67
475 UPDATE 9570 5949900001641 นางสาวมาดีฮะห์ อาเก๊ะ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอยะหริ่ง มายอ ทุ่งยางแดง ปะนาเระ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอกะพ้อ)
14 มิ.ย. 67
476 UPDATE 9593 3329900181826 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอจอมพระ ท่าตูม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ ท่าตูม สนม)
14 มิ.ย. 67
477 UPDATE 9616 1969900175255 นางสาวละอองทิพย์ ทองคุปต์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอจะแนะ เจาะไอร้อง ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 12 (อำเภอยี่งอ)
14 มิ.ย. 67
478 UPDATE 9619 5400100010650 นางสาวนิตย์ บุดดานาง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอน้ำพอง กระนวน เขาสวนกวาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองเรือ บ้านฝาง พระยืน ภูเวียง หนองนาคำ อุบลรัตน์ เวียงเก่า)
14 มิ.ย. 67
479 UPDATE 9713 1579900160774 นางสาวสุภาภรณ์ ธิชาญ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงราย แม่ลาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเทิง ขุนตาล เชียงของ เวียงแก่น)
14 มิ.ย. 67
480 UPDATE 9718 1940100153151 นางสาวซอฟียะห์ กะลูแป พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองปัตตานี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 10 (อำเภอสายบุรี)
14 มิ.ย. 67
481 UPDATE 9755 1520200031817 นางสาวดวงกมล ณะใจบุตร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 (อำเภอดอยหล่อ สันป่าตอง หางดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอดอยหล่อ สันป่าตอง ดอยเต่า)
14 มิ.ย. 67
482 UPDATE 9756 1549900467411 นางสาวเสาวลักษณ์ ยะปะนันท์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 10 (อำเภอแม่แจ่ม จอมทอง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 (อำเภอแม่แจ่ม จอมทอง กัลยาณิวัฒนา ฮอด อมก๋อย)
14 มิ.ย. 67
483 UPDATE 9767 1900700108033 นางสาวจุฑามาศ แก้วจินดา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ์)
14 มิ.ย. 67
484 UPDATE 9803 1579900279810 นายอุเทน ทาปัญญา พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอแม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอแม่จัน เชียงแสน แม่สาย ดอยหลวง แม่ฟ้าหลวง เวียงเชียงรุ้ง)
14 มิ.ย. 67
485 UPDATE 9861 1429900129461 นางสาวปวีณา ชัชวาลย์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นากลาง สุวรรณคูหา)
14 มิ.ย. 67
486 UPDATE 9910 1341300078761 นางสาวนวพร สารรัตน์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอตาลสุม ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม ตาลสุม สิรินธร)
14 มิ.ย. 67
487 UPDATE 9914 1710700050550 นางสาวสุนิษา สันทัด พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอทองผาภูมิ สังขละบุรี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอทองผาภูมิ)
14 มิ.ย. 67
488 UPDATE 10090 1820500003662 นายสุเมธ ทองลิ้ม พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอหาดใหญ่ สะเดา คลองหอยโข่ง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอนาทวี)
14 มิ.ย. 67
489 UPDATE 10104 1579900190827 นายสรายุทธ ทอนช่วย พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงราย แม่ลาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย แม่ลาว)
14 มิ.ย. 67
490 UPDATE 10105 3309900642874 นางสาวณัฐธยาน์ ไชยพนารักษ์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอครบุรี หนองบุญมาก เสิงสาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอปักธงชัย วังน้ำเขียว สูงเนิน ขามทะเลสอ)
14 มิ.ย. 67
491 UPDATE 10134 1579900376921 นางสาวณัฐวรรณ หมื่นปัญญา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอแม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอแม่จัน เชียงแสน แม่สาย ดอยหลวง แม่ฟ้าหลวง เวียงเชียงรุ้ง)
14 มิ.ย. 67
492 UPDATE 10135 1939900225333 นางสาววันวิสาข์ คงมี พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอแม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอแม่จัน เชียงแสน แม่สาย ดอยหลวง แม่ฟ้าหลวง เวียงเชียงรุ้ง)
14 มิ.ย. 67
493 UPDATE 10137 3501600250548 นางสาวกาญจนา การบูรณ์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอฝาง แม่อาย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ)
14 มิ.ย. 67
494 UPDATE 10140 3300101103478 นางสาวสุรีพร สิทธิจินดา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอโชคชัย ปักธงชัย วังน้ำเขียว ขามทะเลสอ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอครบุรี โชคชัย หนองบุญมาก เสิงสาง)
14 มิ.ย. 67
495 UPDATE 10214 3730500611392 นายไชโย พูลกลิ่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอค่ายบางระจัน ท่าช้าง บางระจัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอค่ายบางระจัน ท่าช้าง พรหมบุรี บางระจัน)
14 มิ.ย. 67
496 UPDATE 10238 1430200125227 นายสมพงษ์ บัวระพา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองหนองคาย สระใคร ท่าบ่อ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองหนองคาย โพนพิสัย รัตนวาปี เฝ้าไร่)
14 มิ.ย. 67
497 UPDATE 10251 1409900941432 นางสาวจันทร์จิรา สินพูน พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครพนม โพนสวรรค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอธาตุพนม เรณูนคร)
14 มิ.ย. 67
498 UPDATE 10314 1801600083651 นางสาวเรวดี บุญจันศรี พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (เขตวัฒนา พระโขนง บางนา ประเวศ คลองสามวา บางซื่อ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (เขตลาดกระบัง วัฒนา สวนหลวง ประเวศ คลองเตย)
14 มิ.ย. 67
499 UPDATE 10416 3801300975587 นางสาวอรวลี ด่านสถาปนาพงศ์ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงราย แม่ลาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย แม่ลาว)
14 มิ.ย. 67
500 UPDATE 10480 1949900183428 นางสาวรูสนาณี กาเร็ง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน ยะรัง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอยะรัง)
14 มิ.ย. 67
501 UPDATE 10548 1103700567712 นายปริวัฒน์ แผลวมัจฉะ พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เขตห้วยขวาง วังทองหลาง ดินแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (เขตหนองจอก บางกะปิ ห้วยขวาง วังทองหลาง ดินแดง)
14 มิ.ย. 67
502 UPDATE 10569 1559900162688 นายดนุพล จันทร์คำเรือง พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอนาน้อย นาหมื่น)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปัว สองแคว เชียงกลาง ท่าวังผา ทุ่งช้าง)
14 มิ.ย. 67
503 UPDATE 10570 1559900090318 นายณัฐพล ยาธะนะ พนักงานราชการ นายช่างเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอสองแคว เชียงกลาง ท่าวังผา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปัว สองแคว เชียงกลาง ท่าวังผา ทุ่งช้าง)
14 มิ.ย. 67
504 UPDATE 10749 1349900958051 นางสาวชุติมา แก่นเชื้อ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุบลราชธานี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุบลราชธานี ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก)
14 มิ.ย. 67
505 UPDATE 10750 1349900975401 นางสาวรติมา สุวรรณกูฏ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอตาลสุม ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม ตาลสุม สิรินธร)
14 มิ.ย. 67
506 UPDATE 10763 1800100191844 นางสาวปนัดดา ชะรอยนุช พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่ บางขัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่)
14 มิ.ย. 67
507 UPDATE 10772 1309900758574 นางสาวอลิสา ผินโพธิ์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบัวใหญ่ โนนแดง บัวลาย สีดา ประทาย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบัวใหญ่ แก้งสนามนาง โนนแดง บัวลาย สีดา บ้านเหลื่อม ประทาย)
14 มิ.ย. 67
508 UPDATE 10773 1361300122248 นางสาวศิญาภัสร์ ศิระพิบูลย์เดช พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล หนองบัวระเหว)
14 มิ.ย. 67
509 UPDATE 10788 1350100207001 นางสาวรัศมี เสน่หา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเลิงนกทา ไทยเจริญ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองยโสธร ป่าติ้ว)
14 มิ.ย. 67
510 UPDATE 11007 1409901796223 นางสาวศิวาพร คำบุตรดา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอเขมราฐ กุดข้าวปุ้น นาตาล โพธิ์ไทร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ นาตาล โพธิ์ไทร)
14 มิ.ย. 67
511 UPDATE 11009 1349900742392 นางสาวศิรินทรา หนองกก พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก สว่างวีระวงศ์ ม่วงสามสิบ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขื่องใน ม่วงสามสิบ)
14 มิ.ย. 67
512 UPDATE 11010 1480800126241 นางสาววรรณวิภา ทิพยศรี พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอศรีสงคราม นาหว้า)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอธาตุพนม เรณูนคร)
14 มิ.ย. 67
513 UPDATE 11035 1409900963339 นายภคพล บวรพาณิชย์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน สีชมพู)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอน้ำพอง กระนวน ซำสูง เขาสวนกวาง)
14 มิ.ย. 67
514 UPDATE 11052 3589900056507 นางจตุพร ศรีบุญมา พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอแม่สะเรียง สบเมย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอแม่สะเรียง)
14 มิ.ย. 67
515 UPDATE 11109 1341400184512 นางสาวสุภาพร สุขพรม พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ นาเยีย สำโรง)
14 มิ.ย. 67
516 UPDATE 11115 1350100368323 นางสาวอรัญญา ชูรัตน์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเลิงนกทา ไทยเจริญ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองยโสธร ป่าติ้ว)
14 มิ.ย. 67
517 UPDATE 11197 3500800088239 นายยศกร พงษ์สม พนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตดอนเมือง หลักสี่)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตมีนบุรี ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม คันนายาว คลองสามวา)
14 มิ.ย. 67
518 UPDATE 11202 1560101500631 นางสาวดุษฎี เชียงมูล พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 10 (อำเภอแม่แจ่ม จอมทอง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 (อำเภอแม่แจ่ม จอมทอง กัลยาณิวัฒนา ฮอด อมก๋อย)
14 มิ.ย. 67
519 UPDATE 11204 1809900911904 นางสาวณัฐกานต์ แก้วกระจ่าง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่ บางขัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่)
14 มิ.ย. 67
520 UPDATE 11331 1580400202135 นางสาวภาริษา ศรีคำเรือง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเชียงดาว เวียงแหง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพร้าว เชียงดาว เวียงแหง)
14 มิ.ย. 67
521 UPDATE 11407 1341100339049 นางสาวศิริพร สุวรรณกูฏ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุบลราชธานี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุบลราชธานี ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก)
14 มิ.ย. 67
522 UPDATE 11446 3670200546049 นางนันทนา จวนตรง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภออินทร์บุรี พรหมบุรี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภออินทร์บุรี)
14 มิ.ย. 67
523 UPDATE 11501 1500700097469 นางสาวชนิดดา ขันเพชร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 14 มิ.ย. 67
524 UPDATE 11560 1100500145919 นายวรวิทย์ สังข์ทรัพย์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เขตห้วยขวาง วังทองหลาง ดินแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตสะพานสูง บางซื่อ ลาดพร้าว บึงกุ่ม จตุจักร)
14 มิ.ย. 67
525 UPDATE 11566 1440500183478 นางสาวปนัดดา คำคม พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอมัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย ชนบท โนนศิลา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด มัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย ชนบท โนนศิลา เปือยน้อย)
14 มิ.ย. 67
526 UPDATE 11572 1959900221877 นางสาวฮาบีบ๊ะ กอตอ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอยะหา กาบัง ธารโต บันนังสตา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอธารโต)
14 มิ.ย. 67
527 UPDATE 11620 1100200810178 นางสาวขนิษฐา พรานเนื้อ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตดุสิต พญาไท บางขุนเทียน ยานนาวา บางกอกใหญ่ คลองสาน บางบอน สัมพันธวงศ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางบอน สาทร)
14 มิ.ย. 67
528 UPDATE 11626 1140100065276 นางสาวสุนิยา สายัณห์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภออินทร์บุรี พรหมบุรี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอค่ายบางระจัน ท่าช้าง พรหมบุรี บางระจัน)
14 มิ.ย. 67
529 UPDATE 11631 1869900287801 นางสาวชนากานต์ เพียรพล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอพนมสารคาม สนามชัยเขต)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอพนมสารคาม แปลงยาว สนามชัยเขต)
14 มิ.ย. 67
530 UPDATE 11636 1829900074794 นางลลิดา การะเกตุ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง เกาะยาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง)
14 มิ.ย. 67
531 UPDATE 10766 1230200031887 นางสาววรัญชลี รัตนพิทักษ์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด แหลมงอบ)
14 มิ.ย. 67
532 UPDATE 11642 3360101074419 นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง ภักดีชุมพล)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล หนองบัวระเหว)
14 มิ.ย. 67
533 UPDATE 11653 1411101321169 นางสาวศิริลักษณ์ มูลมาตย์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอกุดจับ หนองวัวซอ โนนสะอาด หนองแสง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอหนองหาน ประจักษ์ศิลปาคม พิบูลย์รักษ์ กุมภวาปี กู่แก้ว ไชยวาน)
14 มิ.ย. 67
534 UPDATE 11726 1329900649376 นางสาวเพ็ญสินี ไชยกิตติ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ สนม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ ท่าตูม สนม)
14 มิ.ย. 67
535 UPDATE 11841 1409800152029 นางสาวศิวพร พิมพ์ทอง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น ซำสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอพล แวงใหญ่ หนองสองห้อง แวงน้อย)
14 มิ.ย. 67
536 UPDATE 11869 1102002485655 นางสาวอาจรีย์ ชื่นชม พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอเวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง ดอยหลวง พญาเม็งราย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพาน ป่าแดด พญาเม็งราย)
14 มิ.ย. 67
537 UPDATE 11870 1860200054997 นายชัยสิทธิ์ แสงทวี พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชุมพร สวี ทุ่งตะโก)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชุมพร ท่าแซะ ปะทิว)
14 มิ.ย. 67
538 UPDATE 11876 1409901826971 นางสาวรวิสรา ตรีทศ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น ซำสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอพล แวงใหญ่ หนองสองห้อง แวงน้อย)
14 มิ.ย. 67
539 UPDATE 11879 1539900637171 นางสาวทิพานัน เรียนแพง พนักงานราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอฟากท่า บ้านโคก)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านโคก)
14 มิ.ย. 67
540 UPDATE 6363 3110102156461 นางสาวทิพย์สุดา กลิ่นคล้ายกัน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอกุดจับ หนองวัวซอ โนนสะอาด หนองแสง) 14 มิ.ย. 67
541 UPDATE 6736 1869900073232 นางสาวภัทรานิษฐ์ พันธุ์เมธาฤทธิ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอท่าแซะ ปะทิว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชุมพร ท่าแซะ ปะทิว)
14 มิ.ย. 67
542 UPDATE 9062 3410500061280 นางสาวณัฐญาภรณ์ แพเอี่ยมทรัพย์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอโพนพิสัย รัตนวาปี เฝ้าไร่)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอศรีเชียงใหม่ สระใคร ท่าบ่อ โพธิ์ตาก สังคม)
14 มิ.ย. 67
543 UPDATE 9996 1409900014353 นายรงค์รวี ประเสริฐศิลป์พลมา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น ซำสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น)
14 มิ.ย. 67
544 UPDATE 10522 1529900215803 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาณิสรา ไชยแก้ว ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองลำปาง แม่เมาะ งาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองลำปาง แม่เมาะ)
14 มิ.ย. 67
545 UPDATE 11803 1509901421849 นางสาวนวรัตน์ เครือเจริญกุล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) 14 มิ.ย. 67
546 UPDATE 10894 3239900027020 นางสาวชลลดา ลี้มงคล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด แหลมงอบ)
12 มิ.ย. 67
547 UPDATE 11530 1930300135807 นายชูเกียรติ สงนุ้ย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพนัสนิคม เกาะจันทร์ บ่อทอง หนองใหญ่ พานทอง)
กลุ่มตรวจราชการ
12 มิ.ย. 67
548 UPDATE 11769 1239900153886 นางสาวอัจฉรา บุญลอย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด แหลมงอบ)
12 มิ.ย. 67
549 UPDATE 9618 1410500088009 นางสาวอภิญญา ศรีพรรณ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอวานรนิวาส คำตากล้า เจริญศิลป์ บ้านม่วง อากาศอำนวย)
12 มิ.ย. 67
550 UPDATE 9693 1461200047383 นางสาวสุจิตรา ฆารเลิศ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี ท่าคันโท ห้วยเม็ก)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี คำม่วง ท่าคันโท สามชัย ห้วยเม็ก)
12 มิ.ย. 67
551 UPDATE 10065 1329900125601 นางสาวจุฑามาศ อุปถัมภ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน เขวาสินรินทร์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอสังขะ บัวเชด)
12 มิ.ย. 67
552 UPDATE 10197 3360500566561 นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง ภักดีชุมพล)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง คอนสาร)
12 มิ.ย. 67
553 UPDATE 10239 1440700053772 นางเพียงตะวัน อภิญญา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบ้านค่าย นิคมพัฒนา ปลวกแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอวังจันทร์ เขาชะเมา แกลง ปลวกแดง)
12 มิ.ย. 67
554 UPDATE 10531 3460600075312 นางสาวจิตราภณ สกุลซ้ง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคู)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคู ห้วยผึ้ง สมเด็จ)
12 มิ.ย. 67
555 UPDATE 10692 1103700245413 นายลิขิต ชนะเดช ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชลบุรี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง)
12 มิ.ย. 67
556 UPDATE 11146 1329900098388 นางลักษณี เครือมั่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน เขวาสินรินทร์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน)
12 มิ.ย. 67
557 UPDATE 11465 1409901602852 นางสาวอมรรัตน์ งอสอน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอคอนสาร ภูเขียว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง คอนสาร)
12 มิ.ย. 67
558 UPDATE 7566 3360101078074 นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า หนองบัวระเหว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า)
12 มิ.ย. 67
559 UPDATE 8293 1471100022788 นางสาวธิดารัตน์ บุพศิริ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน ส่องดาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก เต่างอย วาริชภูมิ ภูพาน นิคมน้ำอูน โคกศรีสุพรรณ)
12 มิ.ย. 67
560 UPDATE 8518 3460100861351 นายเรืองฤทธิ์ ถิตย์พงษ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอห้วยผึ้ง สมเด็จ คำม่วง สามชัย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี คำม่วง ท่าคันโท สามชัย ห้วยเม็ก)
12 มิ.ย. 67
561 UPDATE 8584 3770400512937 นางสาวกรภัค คงกระพันธ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์ บางขัน)
12 มิ.ย. 67
562 UPDATE 8702 3329900093013 นางสาวปริศนา ฟักนวล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ สนม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ ท่าตูม สนม)
12 มิ.ย. 67
563 UPDATE 8792 3360600163999 นางสาวสัมฤทธิ์ ครอบบัวบาน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล หนองบัวระเหว)
12 มิ.ย. 67
564 UPDATE 8968 3730600238529 นางสาวจงกลนี ศรีสุระ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบ้านค่าย นิคมพัฒนา ปลวกแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองระยอง บ้านค่าย นิคมพัฒนา บ้านฉาง)
12 มิ.ย. 67
565 UPDATE 8768 3320500775356 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอศีขรภูมิ สำโรงทาบ ศรีณรงค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอศีขรภูมิ เขวาสินรินทร์ สำโรงทาบ จอมพระ ศรีณรงค์)
12 มิ.ย. 67
566 UPDATE 8977 5650890010361 นางสาวมลฤดี บัวงาม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเกาะสีชัง บ้านบึง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเกาะสีชัง)
12 มิ.ย. 67
567 UPDATE 8981 3471500271099 นางสาวอรณิชาภัคภ์ ศรีนา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน ส่องดาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก เต่างอย วาริชภูมิ ภูพาน นิคมน้ำอูน โคกศรีสุพรรณ)
12 มิ.ย. 67
568 UPDATE 8987 3920100748658 นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่ บางขัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่)
12 มิ.ย. 67
569 UPDATE 9014 8571384000209 นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล หนองบัวระเหว)
12 มิ.ย. 67
570 UPDATE 9031 1301700016771 นางสาวพิมลมาศ สิมหชาติ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชลบุรี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง)
12 มิ.ย. 67
571 UPDATE 9065 5410400018737 นายจิรายุทธ สุโพธิ์แสน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี ท่าคันโท ห้วยเม็ก)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี คำม่วง ท่าคันโท สามชัย ห้วยเม็ก)
12 มิ.ย. 67
572 UPDATE 9367 3320700484959 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ สนม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ ท่าตูม สนม)
12 มิ.ย. 67
573 UPDATE 9410 1939900097840 นางสาวรัชดาภรณ์ บุญวงศ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์ บางขัน)
12 มิ.ย. 67
574 UPDATE 9456 1471490000211 นางสาวปาณิสรา ยะพลหา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน ส่องดาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก เต่างอย วาริชภูมิ ภูพาน นิคมน้ำอูน โคกศรีสุพรรณ)
12 มิ.ย. 67
575 UPDATE 9640 1470800088845 นางสาวมธุรส โอตเปี้ย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอสว่างแดนดิน เจริญศิลป์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก เต่างอย วาริชภูมิ ภูพาน นิคมน้ำอูน โคกศรีสุพรรณ)
12 มิ.ย. 67
576 UPDATE 7559 5360700031276 นางสาวอัจฉราวดี กุลวงศ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอคอนสาร ภูเขียว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอภูเขียว บ้านแท่น แก้งคร้อ)
12 มิ.ย. 67
577 UPDATE 11830 1450800017468 นางสาวบุญญาพร กมลตรี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบ้านค่าย นิคมพัฒนา ปลวกแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอวังจันทร์ เขาชะเมา แกลง ปลวกแดง)
12 มิ.ย. 67
578 UPDATE 11827 1440400082505 นางสาวพิมลรัตน์ คำดี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบ้านค่าย นิคมพัฒนา ปลวกแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอวังจันทร์ เขาชะเมา แกลง ปลวกแดง)
12 มิ.ย. 67
579 UPDATE 11830 1450800017468 นางสาวบุญญาพร กมลตรี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบ้านค่าย นิคมพัฒนา ปลวกแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอวังจันทร์ เขาชะเมา แกลง ปลวกแดง)
12 มิ.ย. 67
580 UPDATE 7559 5360700031276 นางสาวอัจฉราวดี กุลวงศ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอคอนสาร ภูเขียว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอภูเขียว บ้านแท่น แก้งคร้อ)
12 มิ.ย. 67
581 UPDATE 43 3470900224119 นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีสุราช ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอวานรนิวาส คำตากล้า บ้านม่วง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอวานรนิวาส คำตากล้า เจริญศิลป์ บ้านม่วง อากาศอำนวย)
12 มิ.ย. 67
582 UPDATE 1079 3341200107642 นายมงคล สร้อยเพชร ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอบ้านแท่น แก้งคร้อ คอนสวรรค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอภูเขียว บ้านแท่น แก้งคร้อ)
12 มิ.ย. 67
583 UPDATE 1223 3120101240051 นายพิเชฎฐ์ เพชรฤทธิ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์ บางขัน)
12 มิ.ย. 67
584 UPDATE 1420 3460300019727 นายรณฉัตร เครือวรรณ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคู)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคู ห้วยผึ้ง สมเด็จ)
12 มิ.ย. 67
585 UPDATE 1423 3320400053626 นายวิรง ประดับศรี ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน เขวาสินรินทร์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอศีขรภูมิ เขวาสินรินทร์ สำโรงทาบ จอมพระ ศรีณรงค์)
12 มิ.ย. 67
586 UPDATE 1443 3360100509713 นายศุภกิจ ช่างเรือ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง ภักดีชุมพล)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง คอนสาร)
12 มิ.ย. 67
587 UPDATE 1466 3860400147529 นายธีระศักดิ์ กิมยู่ฮะ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด แหลมงอบ)
12 มิ.ย. 67
588 UPDATE 1517 4100100011031 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอศีขรภูมิ สำโรงทาบ ศรีณรงค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอศีขรภูมิ เขวาสินรินทร์ สำโรงทาบ จอมพระ ศรีณรงค์)
12 มิ.ย. 67
589 UPDATE 1567 3361000195424 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง ภักดีชุมพล)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอภูเขียว บ้านแท่น แก้งคร้อ)
12 มิ.ย. 67
590 UPDATE 1577 3540400695812 นายไพโรจน์ สีสด ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอวานรนิวาส คำตากล้า บ้านม่วง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอวานรนิวาส คำตากล้า เจริญศิลป์ บ้านม่วง อากาศอำนวย)
12 มิ.ย. 67
591 UPDATE 2251 3150500309870 นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอพังโคน พรรณานิคม อากาศอำนวย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอพังโคน สว่างแดนดิน ส่องดาว พรรณานิคม)
12 มิ.ย. 67
592 UPDATE 2552 3480200274008 นายวิวัฒน์ สานุศิษย์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอสว่างแดนดิน เจริญศิลป์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอพังโคน สว่างแดนดิน ส่องดาว พรรณานิคม)
12 มิ.ย. 67
593 UPDATE 3174 3640700118739 นายนิพนธ์ เจือจาน ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอจอมพระ ท่าตูม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ ท่าตูม สนม)
12 มิ.ย. 67
594 UPDATE 3222 3800900815261 นางอาภรณ์ รัตนสมบูรณ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่ บางขัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่)
12 มิ.ย. 67
595 UPDATE 3290 3470400048761 นางรุ่งทิวา อุปพงศ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอพังโคน พรรณานิคม อากาศอำนวย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอพังโคน สว่างแดนดิน ส่องดาว พรรณานิคม)
12 มิ.ย. 67
596 UPDATE 3324 3360600510583 นายมานะ พงศ์อุดม ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล หนองบัวระเหว)
12 มิ.ย. 67
597 UPDATE 6086 3801200053017 นางจิราภร หนูเอี่ยม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอจอมพระ ท่าตูม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน)
12 มิ.ย. 67
598 UPDATE 6104 3310100514849 นางสาวพยอม พาพาน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน เขวาสินรินทร์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน)
12 มิ.ย. 67
599 UPDATE 6162 3800100016950 นางสาวดารณี พงศ์ยี่หล้า ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่ บางขัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่)
12 มิ.ย. 67
600 UPDATE 6176 3360101438453 นายสุพัฒน์กาจ เบ้าชัยภูมิ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า หนองบัวระเหว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า)
12 มิ.ย. 67
601 UPDATE 6307 3411100442147 นางสิริวัศยา มุสิกา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเต่างอย โคกศรีสุพรรณ ภูพาน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว)
12 มิ.ย. 67
602 UPDATE 6555 3460600506054 นางสาวยุพาภรณ์ ภูเดช ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอห้วยผึ้ง สมเด็จ คำม่วง สามชัย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคู ห้วยผึ้ง สมเด็จ)
12 มิ.ย. 67
603 UPDATE 6564 3801000081190 นางสาวศศิธร ยุชยทัต ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่ บางขัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่)
12 มิ.ย. 67
604 UPDATE 9640 1470800088845 นางสาวมธุรส โอตเปี้ย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอสว่างแดนดิน เจริญศิลป์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก เต่างอย วาริชภูมิ ภูพาน นิคมน้ำอูน โคกศรีสุพรรณ)
12 มิ.ย. 67
605 UPDATE 9693 1461200047383 นางสาวสุจิตรา ฆารเลิศ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี ท่าคันโท ห้วยเม็ก)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี คำม่วง ท่าคันโท สามชัย ห้วยเม็ก)
12 มิ.ย. 67
606 UPDATE 9456 1471490000211 นางสาวปาณิสรา ยะพลหา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน ส่องดาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก เต่างอย วาริชภูมิ ภูพาน นิคมน้ำอูน โคกศรีสุพรรณ)
12 มิ.ย. 67
607 UPDATE 9410 1939900097840 นางสาวรัชดาภรณ์ บุญวงศ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์ บางขัน)
12 มิ.ย. 67
608 UPDATE 9367 3320700484959 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ สนม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ ท่าตูม สนม)
12 มิ.ย. 67
609 UPDATE 9065 5410400018737 นายจิรายุทธ สุโพธิ์แสน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี ท่าคันโท ห้วยเม็ก)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี คำม่วง ท่าคันโท สามชัย ห้วยเม็ก)
12 มิ.ย. 67
610 UPDATE 9031 1301700016771 นางสาวพิมลมาศ สิมหชาติ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชลบุรี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง)
12 มิ.ย. 67
611 UPDATE 9014 8571384000209 นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล หนองบัวระเหว)
12 มิ.ย. 67
612 UPDATE 8987 3920100748658 นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่ บางขัน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่)
12 มิ.ย. 67
613 UPDATE 8981 3471500271099 นางสาวอรณิชาภัคภ์ ศรีนา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน ส่องดาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก เต่างอย วาริชภูมิ ภูพาน นิคมน้ำอูน โคกศรีสุพรรณ)
12 มิ.ย. 67
614 UPDATE 8768 3320500775356 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอศีขรภูมิ สำโรงทาบ ศรีณรงค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอศีขรภูมิ เขวาสินรินทร์ สำโรงทาบ จอมพระ ศรีณรงค์)
12 มิ.ย. 67
615 UPDATE 8792 3360600163999 นางสาวสัมฤทธิ์ ครอบบัวบาน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เนินสง่า เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล หนองบัวระเหว)
12 มิ.ย. 67
616 UPDATE 8968 3730600238529 นางสาวจงกลนี ศรีสุระ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบ้านค่าย นิคมพัฒนา ปลวกแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองระยอง บ้านค่าย นิคมพัฒนา บ้านฉาง)
12 มิ.ย. 67
617 UPDATE 8977 5650890010361 นางสาวมลฤดี บัวงาม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเกาะสีชัง บ้านบึง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเกาะสีชัง)
12 มิ.ย. 67
618 UPDATE 8702 3329900093013 นางสาวปริศนา ฟักนวล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ สนม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ ท่าตูม สนม)
12 มิ.ย. 67
619 UPDATE 8584 3770400512937 นางสาวกรภัค คงกระพันธ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์ บางขัน)
12 มิ.ย. 67
620 UPDATE 8293 1471100022788 นางสาวธิดารัตน์ บุพศิริ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน ส่องดาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอกุดบาก เต่างอย วาริชภูมิ ภูพาน นิคมน้ำอูน โคกศรีสุพรรณ)
12 มิ.ย. 67
621 UPDATE 8518 3460100861351 นายเรืองฤทธิ์ ถิตย์พงษ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอห้วยผึ้ง สมเด็จ คำม่วง สามชัย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอหนองกุงศรี คำม่วง ท่าคันโท สามชัย ห้วยเม็ก)
12 มิ.ย. 67
622 UPDATE 7566 3360101078074 นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า หนองบัวระเหว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า)
12 มิ.ย. 67
623 UPDATE 11465 1409901602852 นางสาวอมรรัตน์ งอสอน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอคอนสาร ภูเขียว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง คอนสาร)
12 มิ.ย. 67
624 UPDATE 11530 1930300135807 นายชูเกียรติ สงนุ้ย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอพนัสนิคม เกาะจันทร์ บ่อทอง หนองใหญ่ พานทอง)
กลุ่มตรวจราชการ
12 มิ.ย. 67
625 UPDATE 10894 3239900027020 นางสาวชลลดา ลี้มงคล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด แหลมงอบ)
12 มิ.ย. 67
626 UPDATE 10692 1103700245413 นายลิขิต ชนะเดช ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชลบุรี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง)
12 มิ.ย. 67
627 UPDATE 10531 3460600075312 นางสาวจิตราภณ สกุลซ้ง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคู)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคู ห้วยผึ้ง สมเด็จ)
12 มิ.ย. 67
628 UPDATE 10239 1440700053772 นางเพียงตะวัน อภิญญา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบ้านค่าย นิคมพัฒนา ปลวกแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอวังจันทร์ เขาชะเมา แกลง ปลวกแดง)
12 มิ.ย. 67
629 UPDATE 10197 3360500566561 นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง ภักดีชุมพล)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง คอนสาร)
12 มิ.ย. 67
630 UPDATE 10065 1329900125601 นางสาวจุฑามาศ อุปถัมภ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน เขวาสินรินทร์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอสังขะ บัวเชด)
12 มิ.ย. 67
631 UPDATE 11827 1440400082505 นางสาวพิมลรัตน์ คำดี ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบ้านค่าย นิคมพัฒนา ปลวกแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอวังจันทร์ เขาชะเมา แกลง ปลวกแดง)
12 มิ.ย. 67
632 UPDATE 9618 1410500088009 นางสาวอภิญญา ศรีพรรณ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอวานรนิวาส คำตากล้า เจริญศิลป์ บ้านม่วง อากาศอำนวย)
12 มิ.ย. 67
633 UPDATE 11769 1239900153886 นางสาวอัจฉรา บุญลอย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด แหลมงอบ)
12 มิ.ย. 67
634 UPDATE 11146 1329900098388 นางลักษณี เครือมั่น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน เขวาสินรินทร์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสุรินทร์ ลำดวน)
12 มิ.ย. 67
635 UPDATE 6119 3210100817656 นางสาวอภิญญา ชลสวัสดิ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอวังจันทร์ เขาชะเมา แกลง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอวังจันทร์ เขาชะเมา แกลง ปลวกแดง)
12 มิ.ย. 67
636 UPDATE 11814 1210200078441 นางสาวดวงดาว ศรีโยธา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองระยอง บ้านฉาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองระยอง บ้านค่าย นิคมพัฒนา บ้านฉาง)
12 มิ.ย. 67
637 UPDATE 3158 3760500255812 นายสายันห์ สังข์ศิริ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองระยอง บ้านฉาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองระยอง บ้านค่าย นิคมพัฒนา บ้านฉาง)
12 มิ.ย. 67
638 UPDATE 8680 3660700276881 นางสาวนริศสรา แก้วกำพล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอท่าตะโก ไพศาลี หนองบัว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าตะโก ไพศาลี ชุมแสง หนองบัว ตากฟ้า ตาคลี)
12 มิ.ย. 67
639 UPDATE 11615 3910100408903 นางทิพวัล หลังปูเต๊ะ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองระยอง บ้านฉาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองระยอง บ้านค่าย นิคมพัฒนา บ้านฉาง)
12 มิ.ย. 67
640 UPDATE 11775 1549900574421 นางสาวอภิชญา มีสมศักดิ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอท่าตะโก ไพศาลี หนองบัว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าตะโก ไพศาลี ชุมแสง หนองบัว ตากฟ้า ตาคลี)
12 มิ.ย. 67
641 UPDATE 3341 3601000352641 นางทิพสุคนธ์ เกษมสรวล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอแม่เปิน ชุมตาบง แม่วงก์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอแม่เปิน)
12 มิ.ย. 67
642 UPDATE 6299 3600500084075 นางอนุทิน หอมเย็น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอลาดยาว บรรพตพิสัย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอลาดยาว พยุหะคีรี บรรพตพิสัย ชุมตาบง โกรกพระ แม่วงก์)
12 มิ.ย. 67
643 UPDATE 3204 3609900846728 นางเปรมปรีดา ประทีปแสง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอลาดยาว บรรพตพิสัย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอลาดยาว พยุหะคีรี บรรพตพิสัย ชุมตาบง โกรกพระ แม่วงก์)
12 มิ.ย. 67
644 UPDATE 11801 1669900326477 นายธีรุตม์ ศูนยะคณิต ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอลาดยาว บรรพตพิสัย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอลาดยาว พยุหะคีรี บรรพตพิสัย ชุมตาบง โกรกพระ แม่วงก์)
12 มิ.ย. 67
645 UPDATE 6003 3730101319108 นายอาทิตย์ หอมเย็น ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอตากฟ้า ตาคลี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าตะโก ไพศาลี ชุมแสง หนองบัว ตากฟ้า ตาคลี)
12 มิ.ย. 67
646 UPDATE 10000 1409900257736 นายจักริน ศรีกุตา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว ชุมแสง พยุหะคีรี โกรกพระ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอลาดยาว พยุหะคีรี บรรพตพิสัย ชุมตาบง โกรกพระ แม่วงก์)
12 มิ.ย. 67
647 UPDATE 11602 1571100096489 นางสาวกวางทิพย์ รินคำแดง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว ชุมแสง พยุหะคีรี โกรกพระ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว)
12 มิ.ย. 67
648 UPDATE 24 3720200271979 นายกิตติ สาคร ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอไทรโยค ศรีสวัสดิ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอไทรโยค)
12 มิ.ย. 67
649 UPDATE 38 3589900018893 นายบรมัตถ์ ทิพกนก ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอแม่สะเรียง สบเมย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอสบเมย)
12 มิ.ย. 67
650 UPDATE 991 3500600166121 นายจรัลวิทย์ อาชนี ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอฝาง แม่อาย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ)
12 มิ.ย. 67
651 UPDATE 1029 3349900469404 นายประสงค์ พันธุ์วรรณ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเขื่องใน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ นาเยีย สำโรง)
12 มิ.ย. 67
652 UPDATE 1084 3959800158967 นางมยุรี อัสมะแอ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอจะแนะ เจาะไอร้อง ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอระแงะ)
12 มิ.ย. 67
653 UPDATE 1090 3570101176694 นายมงคล กันทะเตียน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอแม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอแม่จัน เชียงแสน แม่สาย ดอยหลวง แม่ฟ้าหลวง เวียงเชียงรุ้ง)
12 มิ.ย. 67
654 UPDATE 1111 3100502931985 นายธนพ นับแสง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอสองแคว เชียงกลาง ท่าวังผา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปัว สองแคว เชียงกลาง ท่าวังผา ทุ่งช้าง)
12 มิ.ย. 67
655 UPDATE 1219 3401800231998 นางเพ็ญประภา โคตะนิวงษ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภออุบลรัตน์ บ้านฝาง พระยืน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอน้ำพอง กระนวน ซำสูง เขาสวนกวาง)
12 มิ.ย. 67
656 UPDATE 1355 3301200191601 นายสุขสรรค์ จันทราเลิศ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองยโสธร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองยโสธร ป่าติ้ว)
12 มิ.ย. 67
657 UPDATE 1366 3540400381575 นายสมนึก สินทรัพย์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 (อำเภอดอยหล่อ สันป่าตอง หางดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 (อำเภอแม่แจ่ม จอมทอง กัลยาณิวัฒนา ฮอด อมก๋อย)
12 มิ.ย. 67
658 UPDATE 1378 3102001297568 นายสุวัฒน์ เทพโยธิน ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน สีชมพู)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน สีชมพู)
12 มิ.ย. 67
659 UPDATE 1386 3920100835721 นายสาโรจน์ จิตราวุธ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอตากใบ สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี สุคิริน แว้ง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอตากใบ)
12 มิ.ย. 67
660 UPDATE 1395 3440601078641 นายอภัย ทองใบ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอหนองหาน กุมภวาปี กู่แก้ว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอหนองหาน ประจักษ์ศิลปาคม พิบูลย์รักษ์ กุมภวาปี กู่แก้ว ไชยวาน)
12 มิ.ย. 67
661 UPDATE 1399 3819900086616 นายพิสิฏฐ์ พิมพานนท์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เขตห้วยขวาง วังทองหลาง ดินแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (เขตหนองจอก บางกะปิ ห้วยขวาง วังทองหลาง ดินแดง)
12 มิ.ย. 67
662 UPDATE 1401 3540100429505 นายพูนศักดิ์ พรินทรากูล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองลำปาง แม่เมาะ งาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองลำปาง แม่เมาะ)
12 มิ.ย. 67
663 UPDATE 1417 3520101543182 นายกุลธวัช ทองอยู่ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองลำปาง แม่เมาะ งาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองลำปาง แม่เมาะ)
12 มิ.ย. 67
664 UPDATE 1426 3900700594139 นายวันชัย ทับลังก์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอหาดใหญ่ สะเดา คลองหอยโข่ง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอหาดใหญ่ สะเดา คลองหอยโข่ง)
12 มิ.ย. 67
665 UPDATE 1433 3490500214019 นายวัชรินทร์ ขำคม ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านผือ น้ำโสม นายูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านผือ เพ็ญ น้ำโสม นายูง)
12 มิ.ย. 67
666 UPDATE 1439 3840200479722 นายศักดิ์ศิลป์ ลิ่มทอง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชุมพร สวี ทุ่งตะโก)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชุมพร ท่าแซะ ปะทิว)
12 มิ.ย. 67
667 UPDATE 1445 3100201421732 นายณัฐชัย ปริญญานุสรณ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เขตห้วยขวาง วังทองหลาง ดินแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (เขตหนองจอก บางกะปิ ห้วยขวาง วังทองหลาง ดินแดง)
12 มิ.ย. 67
668 UPDATE 1449 3570300430655 นายถิรเดช เชาวยุทธ์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพาน ป่าแดด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพาน ป่าแดด พญาเม็งราย)
12 มิ.ย. 67
669 UPDATE 1457 3919900140351 นายกิตติพงษ์ ณ รัชชกาล ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอยะหริ่ง มายอ ทุ่งยางแดง ปะนาเระ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอกะพ้อ)
12 มิ.ย. 67
670 UPDATE 1460 3550100270859 นายเด่น ถาลายคำ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอนาน้อย นาหมื่น)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง ภูเพียง สันติสุข แม่จริม)
12 มิ.ย. 67
671 UPDATE 1479 3510101234708 นายธนวิน แก้วเสมอตา ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเทิง ขุนตาล เชียงของ เวียงแก่น)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย แม่ลาว)
12 มิ.ย. 67
672 UPDATE 1499 3309600062929 นายชัยชนะ เนตรากูล ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบัวใหญ่ โนนแดง บัวลาย สีดา ประทาย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบัวใหญ่ แก้งสนามนาง โนนแดง บัวลาย สีดา บ้านเหลื่อม ประทาย)
12 มิ.ย. 67
673 UPDATE 1554 3580100111211 นายธวัชชัย ขัติครุฑ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ อุ้มผาง)
12 มิ.ย. 67
674 UPDATE 1569 5100500098611 นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมวรรณ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 (อำเภอดอยหล่อ สันป่าตอง หางดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 (อำเภอแม่แจ่ม จอมทอง กัลยาณิวัฒนา ฮอด อมก๋อย)
12 มิ.ย. 67
675 UPDATE 1622 5100200032488 นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงราย แม่ลาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย แม่ลาว)
12 มิ.ย. 67
676 UPDATE 1623 3100701086053 นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตบางแค ปทุมวัน พญาไท ทวีวัฒนา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตปทุมวัน ราชเทวี บางพลัด สาทร จอมทอง บางคอแหลม บางกอกน้อย ทวีวัฒนา ธนบุรี)
12 มิ.ย. 67
677 UPDATE 1625 3670100177548 นายวรสิทธิ์ ศรีมูล ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบึงสามพัน วิเชียรบุรี หนองไผ่ ศรีเทพ วังโป่ง ชนแดน)
12 มิ.ย. 67
678 UPDATE 1636 3501100428224 นางรังสิมา ชาญธีระวิทย์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอพร้าว ไชยปราการ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอดอยหล่อ สันป่าตอง ดอยเต่า)
12 มิ.ย. 67
679 UPDATE 1655 3259900143356 นางสมถวิล มุกดาหาญ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ คลองหาด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์)
12 มิ.ย. 67
680 UPDATE 1655 3259900143356 นางสมถวิล มุกดาหาญ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ คลองหาด)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์)
12 มิ.ย. 67
681 UPDATE 1661 3520100638520 นายสมบัติ ชมภูศรี ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอแจ้ห่ม เมืองปาน วังเหนือ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอแจ้ห่ม เมืองปาน วังเหนือ งาว)
12 มิ.ย. 67
682 UPDATE 1661 3520100638520 นายสมบัติ ชมภูศรี ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอแจ้ห่ม เมืองปาน วังเหนือ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอแจ้ห่ม เมืองปาน วังเหนือ งาว)
12 มิ.ย. 67
683 UPDATE 1670 3670300320573 นางสาวสุวภางค์ แสงลา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า น้ำหนาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เขาค้อ น้ำหนาว)
12 มิ.ย. 67
684 UPDATE 1670 3670300320573 นางสาวสุวภางค์ แสงลา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า น้ำหนาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เขาค้อ น้ำหนาว)
12 มิ.ย. 67
685 UPDATE 1731 3501100428267 นายเธียรธเนศ ศรีแสนยงค์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน ยะรัง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอแม่ลาน)
12 มิ.ย. 67
686 UPDATE 1731 3501100428267 นายเธียรธเนศ ศรีแสนยงค์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน ยะรัง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอแม่ลาน)
12 มิ.ย. 67
687 UPDATE 1740 3860400087542 นายสุรพร แสงสุวรรณ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอท่าแซะ ปะทิว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหลังสวน ทุ่งตะโก พะโต๊ะ สวี ละแม)
12 มิ.ย. 67
688 UPDATE 1740 3860400087542 นายสุรพร แสงสุวรรณ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอท่าแซะ ปะทิว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหลังสวน ทุ่งตะโก พะโต๊ะ สวี ละแม)
12 มิ.ย. 67
689 UPDATE 1745 3440900008386 นายเวฬุวัน จันทศิลป์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น ซำสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น)
12 มิ.ย. 67
690 UPDATE 1745 3440900008386 นายเวฬุวัน จันทศิลป์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น ซำสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น)
12 มิ.ย. 67
691 UPDATE 1747 3570500851361 นางรำพึง ขันจันทร์แสง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 12 มิ.ย. 67
692 UPDATE 1747 3570500851361 นางรำพึง ขันจันทร์แสง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่แตง แม่ริม) 12 มิ.ย. 67
693 UPDATE 2184 3301500653774 นายทองพูน ใบพิมาย ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอโนนสูง ขามสะแกแสง คง บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอโนนสูง ขามสะแกแสง พระทองคำ โนนไทย คง)
12 มิ.ย. 67
694 UPDATE 2226 3341900866015 นายประวาน อูปทอง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก สว่างวีระวงศ์ ม่วงสามสิบ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขื่องใน ม่วงสามสิบ)
12 มิ.ย. 67
695 UPDATE 2262 3949900098397 นางสาวรอปิอ๊ะ มะมิง ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน ยะรัง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองปัตตานี)
12 มิ.ย. 67
696 UPDATE 2346 3300100787918 นางวารี ตอมพุดซา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอโชคชัย ปักธงชัย วังน้ำเขียว ขามทะเลสอ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอปักธงชัย วังน้ำเขียว สูงเนิน ขามทะเลสอ)
12 มิ.ย. 67
697 UPDATE 2413 3100903839192 สิบเอกเสาวศักดิ์ ชินโชติกร ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น ซำสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น)
12 มิ.ย. 67
698 UPDATE 2413 3100903839192 สิบเอกเสาวศักดิ์ ชินโชติกร ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น ซำสูง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองขอนแก่น)
12 มิ.ย. 67
699 UPDATE 2446 3301800123622 นายสุวิทย์ วรรณกิจ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอโนนสูง ขามสะแกแสง คง บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอโนนสูง ขามสะแกแสง พระทองคำ โนนไทย คง)
12 มิ.ย. 67
700 UPDATE 2446 3301800123622 นายสุวิทย์ วรรณกิจ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอโนนสูง ขามสะแกแสง คง บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอโนนสูง ขามสะแกแสง พระทองคำ โนนไทย คง)
12 มิ.ย. 67
701 UPDATE 2463 3440300189053 นายสมชิตร มณีสาร ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุดรธานี พิบูลย์รักษ์ ประจักษ์ศิลปาคม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุดรธานี)
12 มิ.ย. 67
702 UPDATE 2496 3670300526325 นายคมสัน ซอนจำปา ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า น้ำหนาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เขาค้อ น้ำหนาว)
12 มิ.ย. 67
703 UPDATE 2535 3301700365055 นายขวัญเมือง อนุรักษ์อนุกูล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอน้ำพอง กระนวน เขาสวนกวาง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอน้ำพอง กระนวน ซำสูง เขาสวนกวาง)
12 มิ.ย. 67
704 UPDATE 2560 3100100454520 นายโสฬส เจริญพูล ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตบางแค ปทุมวัน พญาไท ทวีวัฒนา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตปทุมวัน ราชเทวี บางพลัด สาทร จอมทอง บางคอแหลม บางกอกน้อย ทวีวัฒนา ธนบุรี)
12 มิ.ย. 67
705 UPDATE 2560 3100100454520 นายโสฬส เจริญพูล ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตบางแค ปทุมวัน พญาไท ทวีวัฒนา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตปทุมวัน ราชเทวี บางพลัด สาทร จอมทอง บางคอแหลม บางกอกน้อย ทวีวัฒนา ธนบุรี)
12 มิ.ย. 67
706 UPDATE 2616 3730100347809 นายสินชัย พสกภักดี ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (เขตบางกอกน้อย ทุ่งครุ ตลิ่งชัน สัมพันธวงศ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตดุสิต พญาไท บางขุนเทียน ยานนาวา บางกอกใหญ่ คลองสาน บางบอน สัมพันธวงศ์)
12 มิ.ย. 67
707 UPDATE 2616 3730100347809 นายสินชัย พสกภักดี ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (เขตบางกอกน้อย ทุ่งครุ ตลิ่งชัน สัมพันธวงศ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตดุสิต พญาไท บางขุนเทียน ยานนาวา บางกอกใหญ่ คลองสาน บางบอน สัมพันธวงศ์)
12 มิ.ย. 67
708 UPDATE 3152 3340900369452 นายวิชัย อุ่นคำ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอดอนตาล นิคมคำสร้อย)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ ดอนตาล)
12 มิ.ย. 67
709 UPDATE 3154 3909900634264 นางจิราพร ผ่องขาว ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ นาทวี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเทพา)
12 มิ.ย. 67
710 UPDATE 3155 3819900003052 นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (เขตจตุจักร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตสะพานสูง บางซื่อ ลาดพร้าว บึงกุ่ม จตุจักร)
12 มิ.ย. 67
711 UPDATE 3155 3819900003052 นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (เขตจตุจักร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (เขตสะพานสูง บางซื่อ ลาดพร้าว บึงกุ่ม จตุจักร)
12 มิ.ย. 67
712 UPDATE 3175 3101701900274 นายธรรมนูญ เกลี้ยงกลางดอน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอด่านขุนทด สีคิ้ว เทพารักษ์ ปากช่อง)
12 มิ.ย. 67
713 UPDATE 3175 3101701900274 นายธรรมนูญ เกลี้ยงกลางดอน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอด่านขุนทด สีคิ้ว เทพารักษ์ ปากช่อง)
12 มิ.ย. 67
714 UPDATE 3185 3640700457649 นายพยนต์ รุ่งศรี ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นากลาง สุวรรณคูหา)
12 มิ.ย. 67
715 UPDATE 3185 3640700457649 นายพยนต์ รุ่งศรี ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นากลาง สุวรรณคูหา)
12 มิ.ย. 67
716 UPDATE 3188 3900900316825 นางจินดา เกตุเรน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอยะหริ่ง มายอ ทุ่งยางแดง ปะนาเระ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอยะหริ่ง)
12 มิ.ย. 67
717 UPDATE 3188 3900900316825 นางจินดา เกตุเรน ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอยะหริ่ง มายอ ทุ่งยางแดง ปะนาเระ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอยะหริ่ง)
12 มิ.ย. 67
718 UPDATE 3193 3900200218120 นางสาวศิริรัตน์ วัฒนกุล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ นาทวี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจะนะ)
12 มิ.ย. 67
719 UPDATE 3193 3900200218120 นางสาวศิริรัตน์ วัฒนกุล ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ นาทวี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจะนะ)
12 มิ.ย. 67
720 UPDATE 3194 3200900374422 นางอำพร แสงงาม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง เกาะยาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง)
12 มิ.ย. 67
721 UPDATE 3194 3200900374422 นางอำพร แสงงาม ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง เกาะยาว)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง)
12 มิ.ย. 67
722 UPDATE 3206 3400100066756 นางพรชนก สุวรรณวงศ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอพล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด มัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย ชนบท โนนศิลา เปือยน้อย)
12 มิ.ย. 67
723 UPDATE 3206 3400100066756 นางพรชนก สุวรรณวงศ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอพล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด มัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย ชนบท โนนศิลา เปือยน้อย)
12 มิ.ย. 67
724 UPDATE 3207 3340500248992 นางสาวพอฤทัย ทองนิล ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก สว่างวีระวงศ์ ม่วงสามสิบ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขื่องใน ม่วงสามสิบ)
12 มิ.ย. 67
725 UPDATE 3207 3340500248992 นางสาวพอฤทัย ทองนิล ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก สว่างวีระวงศ์ ม่วงสามสิบ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขื่องใน ม่วงสามสิบ)
12 มิ.ย. 67
726 UPDATE 3208 3670100710653 นางสาวปานทิพย์ พ่อค้าช้าง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอหนองไผ่ วังโป่ง ชนแดน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบึงสามพัน วิเชียรบุรี หนองไผ่ ศรีเทพ วังโป่ง ชนแดน)
12 มิ.ย. 67
727 UPDATE 3208 3670100710653 นางสาวปานทิพย์ พ่อค้าช้าง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอหนองไผ่ วังโป่ง ชนแดน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอบึงสามพัน วิเชียรบุรี หนองไผ่ ศรีเทพ วังโป่ง ชนแดน)
12 มิ.ย. 67
728 UPDATE 3211 3900100244412 นางอรยา ศรีแสนยงค์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอสายบุรี ไม้แก่น กะพ้อ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอมายอ)
12 มิ.ย. 67
729 UPDATE 3211 3900100244412 นางอรยา ศรีแสนยงค์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอสายบุรี ไม้แก่น กะพ้อ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอมายอ)
12 มิ.ย. 67
730 UPDATE 3235 3100902502127 นายกฤติน ไกรกานนท์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางบอน สาทร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตดุสิต พญาไท บางขุนเทียน ยานนาวา บางกอกใหญ่ คลองสาน บางบอน สัมพันธวงศ์)
12 มิ.ย. 67
731 UPDATE 3235 3100902502127 นายกฤติน ไกรกานนท์ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางบอน สาทร)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (เขตดุสิต พญาไท บางขุนเทียน ยานนาวา บางกอกใหญ่ คลองสาน บางบอน สัมพันธวงศ์)
12 มิ.ย. 67
732 UPDATE 3255 3750100209783 นายรังสิโรจน์ พุ่มสวัสดิ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอพล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอพล แวงใหญ่ หนองสองห้อง แวงน้อย)
12 มิ.ย. 67
733 UPDATE 3255 3750100209783 นายรังสิโรจน์ พุ่มสวัสดิ์ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอพล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอพล แวงใหญ่ หนองสองห้อง แวงน้อย)
12 มิ.ย. 67
734 UPDATE 3258 3309600062848 นายนพดล พงษ์พิมาย ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าม่วง ท่ามะกา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าม่วง พนมทวน ท่ามะกา)
12 มิ.ย. 67
735 UPDATE 3258 3309600062848 นายนพดล พงษ์พิมาย ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าม่วง ท่ามะกา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าม่วง พนมทวน ท่ามะกา)
12 มิ.ย. 67
736 UPDATE 3261 3411700648820 นายพิชัย ลีเลิศ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอศรีเชียงใหม่ โพธิ์ตาก สังคม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอศรีเชียงใหม่ สระใคร ท่าบ่อ โพธิ์ตาก สังคม)
12 มิ.ย. 67
737 UPDATE 3261 3411700648820 นายพิชัย ลีเลิศ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอศรีเชียงใหม่ โพธิ์ตาก สังคม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอศรีเชียงใหม่ สระใคร ท่าบ่อ โพธิ์ตาก สังคม)
12 มิ.ย. 67
738 UPDATE 3275 3540400148587 นายชัยณรงค์ ฝึกหัด ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอนาทม บ้านแพง ท่าอุเทน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอศรีสงคราม ท่าอุเทน นาทม บ้านแพง)
12 มิ.ย. 67
739 UPDATE 3275 3540400148587 นายชัยณรงค์ ฝึกหัด ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอนาทม บ้านแพง ท่าอุเทน)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอศรีสงคราม ท่าอุเทน นาทม บ้านแพง)
12 มิ.ย. 67
740 UPDATE 3289 3909900016668 นางอรวรรณ หวันหล๊ะเบ๊ะ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ นาทวี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอสะบ้าย้อย)
12 มิ.ย. 67
741 UPDATE 3289 3909900016668 นางอรวรรณ หวันหล๊ะเบ๊ะ ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ นาทวี)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอสะบ้าย้อย)
12 มิ.ย. 67
742 UPDATE 3292 3760600328498 นางสุนีย์ คำมา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (เขตบางกอกน้อย ทุ่งครุ ตลิ่งชัน สัมพันธวงศ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (เขตพระนคร บางรัก ภาษีเจริญ หนองแขม ตลิ่งชัน ทุ่งครุ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ราษฎร์บูรณะ บางแค)
12 มิ.ย. 67
743 UPDATE 3292 3760600328498 นางสุนีย์ คำมา ข้าราชการ นักวิชาการสหกรณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (เขตบางกอกน้อย ทุ่งครุ ตลิ่งชัน สัมพันธวงศ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (เขตพระนคร บางรัก ภาษีเจริญ หนองแขม ตลิ่งชัน ทุ่งครุ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ราษฎร์บูรณะ บางแค)
12 มิ.ย. 67
744 UPDATE 3308 3301500433383 นายณรงค์ พรไธสง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ ดงหลวง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอคำชะอี ดงหลวง นิคมคำสร้อย หนองสูง)
12 มิ.ย. 67
745 UPDATE 3308 3301500433383 นายณรงค์ พรไธสง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ ดงหลวง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอคำชะอี ดงหลวง นิคมคำสร้อย หนองสูง)
12 มิ.ย. 67
746 UPDATE 3310 3520100749721 นางนฤมล คำมาบุตร ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเถิน แม่พริก สบปราบ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเถิน แม่พริก สบปราบ)
12 มิ.ย. 67
747 UPDATE 3310 3520100749721 นางนฤมล คำมาบุตร ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเถิน แม่พริก สบปราบ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเถิน แม่พริก สบปราบ)
12 มิ.ย. 67
748 UPDATE 3312 3520500146080 นางประนอม ชุมภูสืบ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกาะคา แม่ทะ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเกาะคา ห้างฉัตร แม่ทะ เสริมงาม)
12 มิ.ย. 67
749 UPDATE 3312 3520500146080 นางประนอม ชุมภูสืบ ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกาะคา แม่ทะ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเกาะคา ห้างฉัตร แม่ทะ เสริมงาม)
12 มิ.ย. 67
750 UPDATE 3315 3909801005544 นางเปมิกา กิ้มตั้น ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ)
12 มิ.ย. 67
751 UPDATE 3315 3909801005544 นางเปมิกา กิ้มตั้น ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ)
12 มิ.ย. 67
752 UPDATE 3322 3440700271156 นายพรศักดิ์ ลาดเหลา ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเลิงนกทา ไทยเจริญ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุดชุม เลิงนกทา ไทยเจริญ ทรายมูล)
12 มิ.ย. 67
753 UPDATE 3322 3440700271156 นายพรศักดิ์ ลาดเหลา ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเลิงนกทา ไทยเจริญ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกุดชุม เลิงนกทา ไทยเจริญ ทรายมูล)
12 มิ.ย. 67
754 UPDATE 3334 3940100108667 นายมะซีดิ อูเซ็ง ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอยะหา กาบัง ธารโต บันนังสตา)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอบันนังสตา)
12 มิ.ย. 67
755 UPDATE 3339 3200100111427 นางสาวศิวพร เหลืองอร่าม ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (เขตบางกอกน้อย ทุ่งครุ ตลิ่งชัน สัมพันธวงศ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (เขตพระนคร บางรัก ภาษีเจริญ หนองแขม ตลิ่งชัน ทุ่งครุ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ราษฎร์บูรณะ บางแค)
12 มิ.ย. 67
756 UPDATE 3339 3200100111427 นางสาวศิวพร เหลืองอร่าม ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (เขตบางกอกน้อย ทุ่งครุ ตลิ่งชัน สัมพันธวงศ์)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (เขตพระนคร บางรัก ภาษีเจริญ หนองแขม ตลิ่งชัน ทุ่งครุ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ราษฎร์บูรณะ บางแค)
12 มิ.ย. 67
757 UPDATE